O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 38a

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 

městě nejsou dosud zvoleny uliční výbory, které mají národnímu výboru pomáhat v jeho práci. Proto musí rada jejich volbu připravit v době co nejkratší.
K přednesené zprávě se rozvinula bohatá podnětná diskuse, která se soustředila na práci komisí, činnost členů národního výboru v obvodech, snižování administrativního aparátu (netýká se našeho MNV, na nějž sice přicházejí nové úkoly o práce, ale ty nejsou zajištěny stálými pracovními silami), evidence výkupu rozdělení dozoru a řízení jednotlivých prací členy národního výboru, nízkou zaměstnanost žen v našem městě, vodovod, kanalizaci, generální opravy, převzetí komunálních služeb, věci bytové, fušerství, oděvní družstvo a zpracování dřevního odpadu.
Diskusi zhodnotil tajemník ONV s. A. Velín. Zdůraznil význam dopisu ÚV KSČ pro pracující a zdůraznil, že bude třeba prohloubit osobní spolupráci mezi členy okresního národního výboru a místních národních výborů. Práci komisí je třeba bezpodmínečně zlepšit, čímž se zlepší i práce celého národního výboru. Bude třeba zlepšit i práci služeb obyvatelstvu a hodně diskutovat o otázkách zemědělských.
Schválení usnesení. Členům národního výboru se ukládá svolávat v obvodech pravidelné besedy s voliči, kteří se mají na ně obracet se svými připomínkami a požadavky. Je třeba zlepšit práci komisí, které vykazují slabou činnost. Neúčast na schůzích musí členové národního výboru omlouvat předem. Radě se ukládá kontrolovat zápisy ze schůzí komisí; totéž se ukládá předsedům komisí. Radě uloženo provést volbu uličních výborů do 15. prosince 1957, získat technického zaměstnance a kontrolovat činnost komisí a práci předsedů těch komisí, které nebudou vyvíjet činnost. Ti budou také volání do rady MNV. Členům národního výboru uloženo kontrolovat práci komunálních podniků.
23. listopadu konala skupina perspektivního průzkumu Jáchymovských dolů v sále sokolovny slavnostní celozávodní schůzi, na níž zástupci ústřední správy závodu odevzdali vítězné skupině K IV. Nové Město na Moravě putovní štít s prémií, příslušející na toto vyznamenání. Při této příležitosti bylo odevzdáno nejlepším pracovníkům podniková vyznamenání.

Rok: 
Přepsal/a: 
Jiří Hájek