O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 37b

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 

zúčastnilo velké množství novoměstských pracujících a školní mládeže, byla skončena zazpíváním Internacionály.
21. listopadu se konalo VI.  řádné zasedání místního národního výboru za účasti 23. členů, dále člena KNV s. R. Remeše, tajemníka ONV s. A. Velína, předsedkyně Výboru žen s. Hošpesové a předsedy komise pro vzhled města J. Tulise. Na pořadu jednání bylo projednání dopisu ústředního výboru KSČ o plnění usnesení celostátní konference strany a o dalších úkolech výstavby socialismu, zpráva o práci MNV a diskuse k ní, zhodnocení diskuse a schválení usnesení.
Dopis ÚV KSČ přečetl předseda s. Břečka, který se soustředil hlavně na ty části dopisu, které se týkaly práce národních výborů. Potom s. Skalník podal zprávu o práci národního výboru za volební období 1954 – 1957. Uvedl v ní, že minulý národní výbor nebyl dost odpovědně Národní frontou kádrově navržen, a to se nepříznivě projevilo v práci některých jeho členů, hlavně zemědělců. Také práce členů MNV v obvodech byla zanedbávána. Nepracovala komise bezpečnostní a pro obchod. Zemědělská komise se nescházela pravidelně, kulturní komise zajišťovala sice kulturní akce, ale zapomínala na masově politickou práci. Dobře pracovala komise školská, sociální, pro výstavbu, finanční, zdravotní a bytová. Po volbách v r. 1957 se zlepšila docházka členů na zasedání MNV a absence byly řádně omluveny. Rada zasedala od zvolení 22 krát, plénum 6 krát. Dále uvedl s. tajemník jmenovitě všechny členy rady a pléna, kolikrát se nezúčastnili zasedání. Po volbách v r. 1957 stále málo uspokojivě pracuje komise kulturní, školská, trestní a pro obchod.
Podle dopisu ÚV KSČ musí podstatně zlepšit práci členové národního výboru ve svých obvodech, aby byli v neustálém styku se svými voliči, na něž musí přenášet všechny úkoly a od nich zase přijímat podnětné připomínky. Musí se stát rádci a vychovateli svých voličů. Zlepšila se práce Výboru žen, který byl po volbách rozšířen ze 14 na 38 členek. Pracuje podle plánu a soustavně. Při sběru brambor odpracoval 150 hod., vyhlásil soutěž se žďárským Výborem žen a zavázal se, že pomůže v práci Výborům žen ve třinácti okolních obcích. Ve               

Rok: 
Tagy: 
Přepsal/a: 
Jiří Hájek