O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 35b

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 

24. října se konala veřejná schůze občanstva, na které okresní soudce dr. Špinar seznámil přítomné s listopadovými volbami soudců a soudců z lidu.
23. října se konala v zasedací síni V. zasedání pléna MNV za přítomnosti 25 členů, člena ONV s. J. Mlíky a dvou občanů. Na pořadu jednání byla zpráva o činnosti rady od posledního plenárního zasedání, kontrola usnesení, čerpání rozpočtu, placení daní, plnění akce Z a programového plánu, záležitosti zemědělské, diskuse a usnesení.
Podle zprávy předsedy zabývala se rada prováděním usnesení z posledního plenárního zasedání. Zadala vypracování plánu na stavbu mateřské školy inž. Libersbachovi v Jihlavě, dala dopravit na staveniště 24.000 kusů cihel a vyzvala občany, kteří se zavázali odpracovat brigádnické hodiny na stavbě, aby pomohli při kopání jámy na vápno a oplocení staveniště. Byla provedena hospodářsko technická úprava půdy. S úpravou luk  však nesouhlasí 18 ze 42 dotčených zemědělců. Půda připsaná MNV bude přidělena soukromým zemědělcům. Bude se pokračovat v přesvědčování zemědělců členy místního národního výboru pro vstupy do JZD. S pozemními stavbami uzavřena smlouva o urychlení přestavby kina. MNV musí ovšem zajistit pomocné pracovní síly, zapůjčit cihly a zajistit dodání truhlářských prací. Nebyl splněn úkol jmenování občanů do uličních výborů. Splněn úkol soustavného sledování postupu prací na koupališti a zajišťování přísunu materiálu. Potíže jsou s pracovními silami. Na úseku masově politické práce sledována činnost členů MNV a stálých komisí. Konečně přijala rada Městského národního výboru v Jihlavě k soutěži s naším národním výborem.
K druhému bodu jednání referoval s. Messenský. Obšírně se zabýval čerpáním rozpočtu a hospodařením národního výboru. Oznámil přítomným, že příjmy nejsou dostatečně plněny a proto MNV nemá na svém kontě u státní banky dost finančních prostředků. Proto také není dost peněz  na dokončení komunikace na Beranici a na dokončení generálních oprav  

Rok: 
Přepsal/a: 
Ing. Jiří Koukal