O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 34b

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 

20. září se konalo čtvrté zasedání pléna místního národního výboru, jehož se zúčastnilo 22 členů, člen KNV s. Beneš, členka ONV s. dr. Rýdlová a instruktorka s. V. Šteflová. Schůzi zahájil a řídil tajemník s. Skalník. Na pořadu jednání byla zpráva předsedy o činnosti rady od posledního plenárního zasedání, kontrola usnesení, otázky zemědělské, hospodaření místního NV a plnění programového plénu, diskuse a schválení usnesení.
K prvnímu bodu referoval s. Břečka. Uvedl, že rada MNV konala tři řádné a jednu mimořádnou schůzi, na nichž se zabývala otázkou rozšíření členské a půdní základny JZD a úkoly stanovenými plánem práce. Na úseku školském projednala připravenost škol pro začátek školního roku, dokončení ústředního topení v budově jedenáctiletky, provádění opravy fasády této budovy, provedení úpravy bývalého hasičského skladiště pro školní dílnu osmileté střední školy, záležitost učeben v zemědělské škole a stavbu skleníku, záležitost stavby mateřské školy (provedeno zatím zaměření staveniště na školní zahradě osmiletky, která dostane náhradou pozemek za tiskárnou). Na úseku místního hospodářství schválila rada zřízení provozovny elektroinstalace a sedlářství a čalounictví.
Ke druhému bodu jednání podal zprávu také s. předseda. Uvedl v ní, že usnesení pléna z posledního zasedání byla plněna. Členové MNV agitovali u zemědělců pro vstup do JZD a rada pozvala na své zasedání některé zemědělce. Mimoto pozvala na mimořádnou schůzi zemědělce všechny. Nedostavili se však všichni. Ti, co přišli, projevili souhlas s JZD, ale přihlášky podepsat nechtěli. Na další schůzi rady pozváno předsednictvo JZD, aby podala návrhy na řešení zemědělské otázky. Protože byla vyřešena otázka rozšíření členské základny, nebyla vyřešena ani otázka půdy, která je psána na místní národní výbor a není zajištěno její obdělání.  Rada navrhuje plénu, které má problém rozhodnout, aby bylo započato s hospodářsko technickou úpravou půdy a aby půda MNV byla přidělena jednotlivě hospodařícím rolníkům.
K třetímu bodu promluvil s. Skalník. O problémech JZD hovořil stejně jako s. předseda a podal jenom přesnější zprávy o jednáních, souvisících s roz                                                                      

Rok: 
Přepsal/a: 
Monika Chudobová