O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 32a

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 

J. Pokorná, M. Žáková a S. Dvořák. V komisi plánovací předsedou J. Konvalinka, členy M. Messenský, L. Beneš, J. Šimek, J. Zpěvák a S. Kotlář. V komisi pro výstavbu předsedou J. Mareček, členy J. Konvalinka, J. Musil, J. Čepek, inž. F. Pospíšil, L. Pokorný, inž. M. Tulis, dr. V. Kejř, O. Urbánek a J. Jelínek. V komisi pro vzhled města předsedou J. Tulis, členy P. Kopáček, J. Jelínek, dr. J. Doubek, V. Bartošová, dr. V. Kejř, F. Skalník, M. Messenský a jako čestný člen V. Makovský V hospodářské radě MNV předsedou M. Messenský, členy J. Břečka, J. Husák, J. Zpěvák, F. Skalník. F. Konečný, J. Šincl a A. Novotný.
Po zvolení komisí přednesl tajemník s. Skalník referát o úkolech akčního plánu pro r. 1957 a o závazcích občanů ke 40. výročí VŘSR. V závěrečném projevu stanovil předseda s. Břečka hlavní úkoly místního národního výboru v novém období, a to: rozšíření členské a půdní základy JZD, zajištění krmivové základny, zkvalitnění a rozšíření služeb obyvatelstva, bytovou výstavbu a zlepšení vzhledu města. Potom zástupce ONV s. S. Kotlář prohlásil, že občané prokázali nově zvoleným členům MNV důvěru, kterou nesmí zklamat. Jménem rady ONV poděkoval starému národnímu výboru za jeho práci a nově zvolenému přál hodně úspěchů v činnosti další. Zazpíváním Písně práce byla tato první ustavující schůze MNV ukončena.
V měsíci červnu byla v našem městě zahájena celostátní akce výměn občanských průkazů. Příslušníci Veřejné bezpečnosti začali odebrat postupně podle domovních čísel předepsané doklady členů jednotlivých domácností a rodin, a po jejich zpracování na okresním oddělení VB byly nové průkazy vydávány.
25. června byly v aule jedenáctileté střední školy provedeny volby Výboru žen při MNV. Byly zvoleny tyto občanky našeho města: předsedkyní s. Helena Hošpesová, členkami výboru H. Jarošová, O. Německá, B. Pohanková, R. Mokrá, dr. R. Rýdlová, Z. Hošpesová, O. Palínková, A. Svítilová, J. Dvořáková, A. Došlová, H. Procházková, M. Jouklová, A. Janovská, J. Janovská, E. Svačinová, R. Mrázková, M. Kučerová, T. Ševelová, M. Koudelová, B. Jůnová, B. Sáblíková, V. Kroutilová, M. Čechová, B. Padalíková, A. Novotná, A. Popelková, A. Zdražilová, M. Polnická, H. Mádlová, D. Herynková, V. Šteflová, Z. Šinclová, B. Andrlíková, M. Cíchová, M. Skopalíková, E. Králíčková a E. Fabiánová.                                                

Rok: 
Přepsal/a: 
Monika Chudobová