O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 29a

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 

8. dubna se konala v zasedací síni poslední plenární schůze MNV v uplynulém volebním období. Dostavilo se na ni dvacet členů, instruktorka s. V. Šteflová a vedoucí finančního odboru rady ONV s. Pliczka.
Po zahájení schůze tajemníkem s. Skalníkem přednesl předseda s. Břečka zprávu o činnosti rady od poslední plenární schůze, která byla vzata přítomnými na vědomí a s rozhodnutími rady vysloven souhlas. V závěru své zprávy informoval s. Břečka členy národního výboru o průběhu předvolebních příprav, které hodnotil jako velmi dobré.
S. Messenský referoval o hospodaření MNV v r. 1956 a o rozpočtu na r. 1957. Ve svém podrobném referátu se zabýval hlavně možností sestavit dílčí doplňkové rozpočty a uvedl zdroje příjmů pro ně. Zdůraznil, že je třeba dosáhnout především rozpočtových příjmů a připomněl, že od 1. dubna 1957 je napojeno na rozpočet místního národního výboru také kino, jehož příjmy se stávají příjmy národního výboru. Na konci své zprávy probral uzávěrku provozoven MNV za první čtvrtletí 1957 a konstatoval, že provozovny přes počáteční potíže hospodaří dobře a vykazují zisk, který bude zdrojem doplňkového rozpočtu.
V diskusi vzneseny dotazy, proč se má mateřská školka stavět až v r. 1958, zda je pamatováno na rozšíření vodovodu na Bělidle, kanalizace na Betlémě, na úpravu chodníků na Nových domech, smetiště u nádraží a Cihelského rybníka, na hospodaření bytové správy, na organizaci správy kina, stavby učňovské školy Chirany, dále dotazy k návrhu kandidátní listiny pro nadcházející volby do MNV (šlo hlavně o kandidaturu s. Zpěváka a inž. Milky), k práci komisí, hlavně bytové a konečně ke vzhledu města.
Potom jednomyslně schválena účetní uzávěrka na r. 1956, rozpočet na r. 1957 a usnesení tohoto znění: 1) Členům místního národního výboru uloženo působit ve svých obvodech na občany, aby plnili finanční závazky vůči MNV. 2) Radě uloženo pozvat na příští schůzi zástupce tělocvičné jednoty Slovan k jednání o zahájení předběžných prací na stavbě tělovýchovného střediska, nejpozději do 30. června 1957 zajistit finanční krytí investic prací, které jsou rozdělené, dle finančně nekryté, ku konci měsíce řádně inventarizovat stavy zásob, zajistit urychleně zahájení prací na výstavbě koupaliště, uskutečnit nákup potřebného materiálu na stavbu tělovýchovného

Rok: