O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 28a

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 

A potom po doplnění a projednání radou bude předložen plénu ke konečnému schválení. Z velkého množství diskusních příspěvků, jejichž úplný záznam je v zápise o schůzi pléna MNV, zmiňuji se alespoň o zřízení čekárny u stanoviště autobusů a urnového háje u katolického hřbitova, vybudování koupaliště v Ochoze, o nutnosti vybudovat ve městě hotel a o zřízení Horácké galerie a vybudování Komunálních služeb.
V závěru schůze bylo jednomyslně schváleno toto usnesení: 1) rada MNV projedná s Jáchymovskými doly uvolnění pokojů v místních hotelích. 2) Lesním závodem bude jednat o úpravě chodníku podél budovy a zahrady závodu na Brněnské ulici. 3) Všem členům národního výboru se ukládá projednat v jejich obvodech výhledový plán. 4) Rase se ukládá doplnit podle připomínek tento plán na rok 1958 až 1960 a předložit jej do 15. února 1957 plénu ke schválení. 5) Schvalují se všechna usnesení, rozhodnutí a opatření rady, učiněná od posledního plenárního zasedání.
22. února se konalo v zasedací síni plenární zasedání MNV za účasti 26 členů, instruktorky ONV s. V. Štefkové, předsedkyně výboru žen s. H. Jarošové a čtyř občanů.
Po zahájení jednání tajemníkem s. Skalníkem přednesl předseda s. Břečka zprávu o činnosti rady za období od poslední schůze pléna. Sdělil v ní, že místní národní výbor převzal od Okresního stavebního podniku kamenolom i se zaměstnanci, který bude nyní provozovnou v rámci služeb místního významu. Rada jednala s ředitelem Komunálních služeb okresu o odvozu popela, o čistotě v provozovně holičství, o přemístění a vybavení provozovny pro fotoslužbu a o rozšíření osobní autodopravy. Dále projednáno v radě správa odboru pro místní hospodářství rady ONV a soutěž v rozvoji místních služeb pro obyvatelstvo, revize uhelných listů, sběr odpadových surovin, patronát pro místní JZD, který převezme n. p. Chirana, zásobování obyvatelstva, oslava Mezinárodního dne žen, přípravy k volbám do místních národních výborů 19. Května, soutěž mezi národními výbory v Novém Městě na Moravě a ve Žďáře nad Sázavou a přijetí s. Luboše Messenského na místo uvolněné odchodem správce úřadu místního národního výboru a bývalého dlouholetého obecního důchodního Karla Smejkala do důchodu. Jeho dlouholetá, svědomitá a pečlivá práce pro město však penzionováním nekončí, protože bude dále zaměstnán jako administrativní síla

Rok: