O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 27b

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 

chybí 12 kusů) a v soukromém sektoru (u některých zemědělců překročeny stavy o 30 kusů skotu a 20 krav), o plnění dodávek (JZD splnilo dodávky ve všech produktech na sto procent a na volný trh dodalo 77 q vepřového a 6 q hovězího masa, 25.201 l mléka, 15.190 vajec a 253 q zrnin, 109 q brambor, 3 q sena, 98 q stonků lnu a 10 q lněného semene, také soukromý sektor plnil dodávky vcelku dobře: vepřové maso na 101%, hovězí na 84,6%, vejce 101%, mléko 99%, zrniny na 103% a brambory na 113%, také dodávky na volný trh byly značné). Dále projednala rada záležitost nedosetí ozimů (u JZD na 10 ha a u soukromého sektoru na 23 ha), způsobené nepříznivým počasím a brzkým příchodem mrazů a zajištění jarního osiva a sádě. Proveden pohovor se zemědělci o zvýšení zemědělské výroby v r. 1957 o devět procent a zajištěny závazky, přesahující plánované kvóty státních dodávek. Zemědělci se také zavázali zvýšit hektarové výnosy v průměru na 21 q z hektaru u obilovin na 200 q u brambor, 25 q stonků u lnu, dodržet agrotechnické lhůty a pohnojením luk dosáhnout zvýšení hektarového výnosu o 5 q z jednoho hektaru.
Z ostatních úkolů o kterých jednala rada, zmínil se s. tajemník o odevzdání budovy státní banky do správy MNV a ponechání inventáře banky pro MNV, o regulaci potoka ve Stalingradské ulici, o zlepšení práce v hudební škole a o hudební výuce ve hře na rozmanité nástroje při Osvětové besedě, o přípravě výhledového plánu do r. 1960. O zřizování provozoven při místním národním výboru (jde o převzetí prádelny a kamenolomu a o otevření pískoviště u vodojemu za Chiranou), o stavební údržbě pro zlepšení služeb obyvatelstvu, o vyhlášení soutěže mezi místními národními výbory v Novém Městě na Moravě a ve Žďáře nad Sázavou, o napuštění rybníků Klečkovec a Kazmíráku, o zaktivizování komise pro občanské záležitosti a konečně o zřízení komise pro řízení voleb do národních výborů. Svou zprávu doplnil přehledným výkladem o činnosti MNV za r. 1956 a zhodnocení práce rady, pléna, komisí a výboru žen.
Potom zahájena s. Messenským diskuse k výhledovému plánu, jehož návrh dostali všichni členové k prostudování. Návrh bude projednán ve volebních obvodech do 5. února

Rok: 
Tagy: