O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 27a

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 

Poměry politické, práce místního národního výboru a život veřejný
První plenární schůze místního národního výboru v tomto roce se konala 25. ledna v zasedací síni, bylo na ní přítomno 29 členů a za okresní národní výbor s. Věra Šteflová. Po zahájení schůze tajemníkem MNV s. Skalníkem podal předseda s. J. Břečka zprávu o činnosti rady za období od posledního plenárního zasedání. V úvodní části svého referátu se zmínil o politických aktualitách, především o oficiální návštěvě naší stranické a vládní delegace v Moskvě, jejímž účelem bylo další zlepšování a upevňování politické a hospodářské spolupráce mezi oběma státy. Dále s. předseda zdůraznil veliký význam našeho spojenectví se Sovětským svazem, který na podzim r. 1956 svým rozhodným postojem zabránil kontrarevoluci v Maďarsku a energickým zásahem do agrese Velké Británie v Egyptě zamezil rozpoutání nové světové války. V závěru úvodní části svého projevu poukázal s. Břečka na velký rozvoj našeho průmyslu v posledních letech a na nutnost dalšího upevňování socialistického světového tábora, semknutého kolem Sovětského svazu.
Potom promluvil s. předseda o práci rady MNV. Podle usnesení posledního plenárního zasedání měla rada provést přeškolení členů MNV, komisí, Výboru žen a uličních výborů. Bude uskutečněno 19. února 1957. Na společné schůzi zemědělských pracovníků a kulturní komise rozpracován plán zimní kampaně. Proveden pohovor se zemědělci, aby zvýšili v r. 1957 výrobu o devět procent. Akce byla úspěšná. Vybrání agitátorů a provedení instruktáže pro návštěvu zemědělců za účelem rozšíření členské základny JZD odsunuto na poslední lednový týden r. 1957. Podle usnesení pléna MNV je povinen každý člen zajišťovat zimní kampaň, to znamená hovořit se zemědělci o zvýšení zemědělské výroby a o vstupu do JZD. S komunálními službami jednáno o smluvním zajištění odvozu popela. Na dokončení instalace ústředního topení v budově jedenáctileté stření školy jsou zajištěny finanční prostředky a jedná se o zařadění této práce do investičního úkolu.
Zprávu předsedy o práci rady doplnil dalšími sděleními s. tajemník. Na úseku zemědělském jednala rada o zástavu dobytka v JZD (do plánovaného stavu

Rok: