O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 25

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

s. Křížová, další hosté a mnoho našich spoluobčanů.  Úvodní projev jménem městského vý- boru KSČ přednesl s. Bílek a po něm symbolickým přestřižením pásky s. Hegenbartem byla budova kulturního domu odevzdána do užívání novoměstské veřejnosti. Účastníci slavnostní- ho otevření si pak prohlédli vnitřek a zařízení kulturního domu, přičemž jim k dobré náladě a malému občerstvení vyhrávala dechová hudba z Fryšavy. V závěru je třeba vyslovit přání, aby nový  kulturní dům po patnáctiletém narušení kulturního a společenského života našeho obyvatelstva, způsobeném havarijním stavem bývalé sokolovny a naprostým nedostatkem potřebných prostorů, podnítil nový a bohatý rozmach všestranného společenského života na úseku vzdělání, kultury a zábavy. Odpadá nyní námitka, že nejsou prostory, je třeba naplnit je novým životem a aktivním ruchem.

Zasedání pléna Měst NV
Dne 14.  ří jna se konalo poprvé v kulturním domě zasedání městského národního výboru za přítomnosti 33 poslanců (1 omluven, 13 neomluveno), poslankyně KNV s. Rýdlové a 6 občanů. Nebyli přítomni poslanci okresního národního výboru (s. Sochor a Hlavatý neomluveni). Jednání zahájil a řídil předseda Měst NV s. Dobiáš. Na pořadu jednání bylo zhodnocení práce městského národního výboru za volební období  1971-1976, rozprava a usnesení. Zprávu k hodnocení přednesl s. Dobiáš. Plénum Měst NV. Městský národní výbor zvolen v r. 1971 měl 47 poslanců. Ke změně došlo ve volebním obvodu č. 9 (úmrtí poslance R. Svačiny - doplňovací volba nebyla provedena), č. 37 (poslanec Pancner se odstěhoval-místo něho zvolen s. J. Klouda) a č. 40 (poslanec s. J.Hrúz se odstěhoval - místo něho zvolen s. V. Dobiáš). V celém volebním období uspořádáno 30 řádných a 2 mimořádná zasedání s účastí poslanců kolem 75 %. Obsah jednání pléna je znám ze zápisů v kronice. Kladem jednání byla dobrá účast poslanců (v poslední době částečně poklesla, pozitivní diskuse a interpelační dotazy poslanců). K hlavním bodům pořadů jednání pléna podávali úvodní zprávu předsedové komisí, vedoucí odborů a funkcionáři městského národního výboru. Na každém zasedání bylo přijato usnesení a vždy na příštím zasedání byla zpráva o jeho plnění, připravená tajemníkem s. Adámkem. Podkladový materiál pro jednání pléna dostávali poslanci písemně zpravidla týden před zasedáním. Po celé volební období se sbor poslanců projevoval jako orgán kolektivní a dělný. K zásadním rozporům nedocházelo, usnesení a závěry přijímány jednomyslně. Zasedání měla od počátku vzestupnou úroveň, což bylo také konstatováno nadřízeným orgánem. Na každém plenárním zasedání býval přítomen tajemník ONV s. RSDr. Kosek, aktivní účastník mnoha diskusí. Rada Měst NV měla 13 členů; během volebního období odešli poslanci O. Skula, B. Dvořák a R. Svačina, na jejichž místo nastoupili poslanci J. Vyplašil, V. Dobiáš a T. Marek. V r. 1975 došlo ke změně ve funkci předsedy, s. B. Dvořáka vystřídal s. V. Dobiáš. Rada měla 102 schůze řádné a 3 mimořádné s průměrnou účastí členů kolem 85%. Schůze konány podle plánu jednou za čtrnáct dní. O čem rada jednala, je v kronice zapsáno téměř v úplnosti. Převahu mělo řešení úkolů povahy ekonomické a výstavba města. K jednotlivým projednávaným zprávám zváni od-

Rok: 
Přepsal/a: 
Monika Minářová