O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 225a

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

musí být do konce kalendářního roku vyčerpány, poněvadž by jinak propadly. Na vybavení nové mateřské školy budou muset přispět všechny novoměstské závody.

     Dále jsou ve městě dvě základní devítileté školy. Jejich učebny byly o prázdninách vymalovány a správními zaměstnanci a školníky vzorně uklizeny. Jen místností je málo. Do prvních tříd byly přijaty pouze děti, narozené do konce září 1959, a přesto prostory nestačí. Všechny pokusy o získání dalších místností ztroskotaly, a tak se museli učitelé na dolní devítiletce uskrovnit, vzdát se dosavadní sborovny, také ovšem nedostačující pro veliký počet učitelů, a spokojit se s  malou místností pionýrské klubovny. Tato škola bude mít ve škol. 1965/66 celkem jedenáct tříd 1. až 5. postupného ročníku, z  nichž deset bude směnovat, a třináct tříd 6. až 9. postupného ročníku. Celkem bude čtyřiadvacet tříd se 729 dětmi. Na škole byla ustanovena administrativní síla a druhý zástupce ředitele, jímž byl jmenován s. František Švanda. Z  učitelského sboru odešla s. D. Vonešová a nově nastoupili s. Paleček, Šírová, Fialová, Staňková a Zobačová. Škola provádí jako jedna ze tří škol na okrese pokusně vnější diferenciaci v  devátých třídách, které jsou rozděleny na třídu studijní a pracovní. Základní devítiletá škola při střední všeobecně vzdělávací škole (horní)  má šest tříd 1. až 5. postupného ročníku, které všechny směnují, a devět tříd 6. až 9. postupného ročníku, celkem patnáct tříd se 463 žáky. Pod společnou správou jsou v  bývalé reálce ještě tři ročníky střední všeobecně vzdělávací školy se 115 studenty. Z  učitelského sboru odešel s. Jindřich Rozsypal do důchodu a nově nastoupily s. J. Černá, J. Daňková a Šuráňová. V  r. 1966 bude na školní budově provedena generální oprava střechy. Stavba šatny v  akci Z  se nemohla uskutečnit pro nedostatek cihel.

     Na lesnickém odborném učilišti je 68 učňů na dvouletou učební dobu s  internátním ubytováním ve dvou budovách. S  plánovanou stavbou nebo přístavbou k  domu u Škrlů se zatím nepočítá. Odborné učiliště Chirany je umístěno v  bývalém chudobinci a má o jednu třídu méně, než je plánováno. Budova nevyhovuje ani stavebně, ani počtem učebních a internátních prostorů. Příprava projektu na rozšíření a nástavbu byla zatím zastavena. Na lidové škole umění je pět tříd a jedno oddělení výtvarné. I zde je nedostatek prostoru, který se odstraní v  příštím školním roce, až bude uvolněn byt v  budově školy.

     Školní stravovna v  budově dolní základní devítileté školy vaří pro všechny školou povinné děti. Prostorová a perzonální kapacita je pro 400 dětí, ale vaří se pro 600. Jen s  vypětím sil zaměstnankyň a s  použitím nedostačující mechanizace možno zvládat nadměrné úkoly. Provařovací
 

Rok: 
Přepsal/a: 
Jarmila Cacková