O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 224a

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

I zde byla velmi pěkná účast a umělecký úspěch, oceněný ve Směru Vysočiny i v  rozhlasové relaci Hlasu jihomoravského kraje a okresními stranickými i kulturními činiteli, byl opravdu nečekaně veliký. Započatá spolupráce se jistě bude dále zdárně rozvíjet a bude pomáhat překonávat leckteré nesrovnalosti, které se mezi oběma městy stále ještě objevují.

     Na zasedání pléna Městského národního výboru, konaném 4. června, podal ředitel Jednotného klubu pracujících, s. Leopold Novák, zevrubnou zprávu o kulturně výchovné a vzdělávací práci klubu. Výroční konference uložila klubu jako hlavní úkol pomoc při plnění výrobních úkolů jednotlivých závodů v  Jednotném klubu pracujících sdružených formou školení odborného rázu, prohlubováním znalostí cizích jazyků, poučováním o bezpečnosti práce a soustavným zvyšováním ideově politické uvědomělosti. Proto organizoval klub dva jazykové kurzy pro zaměstnance Chirany, oba z  německého jazyka; jeden pro začátečníky, druhý pro pokročilé, celkem s  22 účastníky. Mimoto organizovány ještě tři kurzy německého jazyka pro ostatní zájemce; jeden pro začátečníky s  10 frekventanty, druhý pro pokročilé s  23 účastníky a třetí ve střední všeobecně vzdělávací škole s  16 studenty. Uspořádány Dny umění a techniky a cyklus přednášek Zásady plánovitého hospodářství, na němž přednášeli odborní lektoři z  Brna s. Plška, dr. Berka a dr. Hladík, a jehož se zúčastnilo 90 posluchačů. Pro mládež uspořádán kurz společenské výchovy se 40 účastníky. Provedeno 34 přednášek historických, zdravotnických a ekonomických s  průměrnou účastí 42 posluchačů a konečně řada přednášek (81) pro rekreanty v  ozdravovnách na Medlově a na Sykovci. Klub se podílel  na několika výstavách a velmi podstatným způsobem se podílel na přípravě a provedení městských oslav 20. výročí osvobození města Rudou armádou. Klubu se také podařilo obnovit Horácký soubor písní a tanců, vedený s. Kervitzerem a s. Benešovou. Klub velmi úzce a dobře spolupracuje se školskou a kulturní komisí městského národního výboru.

     V  týdnu od 6. do 14. června se konala v  Jednotném klubu pracujících výstava ručních prací, výrobků a kreseb žáků základní devítileté školy.

     Tradiční už a velmi populární Přehlídka festivalových filmů byla u nás uspořádána zásluhou vedoucího kina s. A. Kalába ve dnech 3. až 11. července. Promítnuty byly tyto vynikající filmy světové i domácí produkce. Ve dnech 3. a 4. VII. třikrát italský, barevný, širokoúhlý film Gepard, 5. VII dvakrát film ze společné produkce Německé spolkové republiky a Jugoslávie Panská jízda, 6. VII, dvakrát polský širokoúhlý film Ital ve Varšavě, 7.VII. dvakrát široko-

Rok: 
Přepsal/a: 
Jarmila Cacková