O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 222b

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

lidovou knihovnu.

     Dne 31. ledna se konal v   aule střední všeobecně vzdělávací školy koncert ze skladeb Antonína Dvořáka, uspořádaný Pěveckým a hudebním odborem Smetana. Na pořadu byly ukázky z   Mistrovy tvorby operní, sborové a komorní, mezi nimiž byla Školní scéna z   opery Jakobín, sbor Květiny bílé z   opery Rusalka, Slavnostní zpěv a Moravské dvojzpěvy. Zpívali J. Grepl, J. Jinek, K. Žilková, na klavír hrály M. Popelková a O. Slezáková. Smíšený a ženský sbor řídil s. dr. Josef Mikulec, který také pořad připravil a nacvičil. Na koncertě spoluúčinkoval ve scéně z   opery Jakobín také Pionýrský pěvecký soubor základní devítileté školy, velmi pečlivě připravený vedoucí učitelkou E. Svačinovou. Koncert měl velmi vysokou uměleckou úroveň a měl u početných návštěvníků pronikavý ohlas a úspěch.

     14. února otevřela Horácká galerie ve výstavních prostorách v   budově městského národního výboru výstavu obrazů akademického malíře Zdeňka Novotného z   Velkého Meziříčí.

     5. března uspořádala lidová škola umění společně s   Jednotným klubem pracujících v   aule střední všeobecně vzdělávací školy koncert komorního orchestru školy. Na koncertě zazpívala Květa Žilková Škroupovu Touhu po vlasti, Jindřich Grepl Tři písně Fr. Schuberta a árii z   Glinkovy opery Ivan Suzanin, učitel školy J. Havlíček zahrál na housle Bachovo Rondo g dur a Mozartův Menuet g dur a komorní orchestr zahrál skladby Mozartovy, Giordaniho a Bendovy. Na klavír doprovázeli Jana a Jan Hradečtí, učitelé školy.

     V   neděli 21. března byla k   25. výročí obnovy sklářství na Vysočině ve Škrdlovicích ve výstavních síních v   budově městského národního výboru slavnostně otevřena výstava „25 let práce v   hutním skle“ s   materiály z   umělecké tvorby Emanuela Beránka. Uspořádalo ji Horácké muzeum. Na zahájení, jehož se zúčastnilo přes sto lidí, promluvila sklářská výtvarnice ze Škrdlovic, Milena Svobodová. Na začátku a na konci kulturního programu zahrálo komorní kvarteto místní lidové školy umění vhodné skladby. Mezi účastníky byli významní výtvarní umělci, jako malíři Blažek a Bukáček, vedoucí UVJ z   Brna Vorel a pak členové rodiny Beránkovy. Výstava trvala do 11. dubna a těšila se velikému zájmu novoměstské veřejnosti.

     Horácké muzeum, okresní výbor Československého mysliveckého svazu ve Žďáře nad Sázavou, Československé státní lesy – lesní závod v   Novém Městě na Mor.

Rok: 
Přepsal/a: 
Jarmila Cacková