O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 221b

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

jarní úklid města, otázky zdravotnického zajištění o žních, za přítomnosti předsedy komise pro obchod zhodnotila klady a nedostatky rekreační sezóny po stránce zdravotnické a činnost místní odbočky Československého Červeného kříže. Předseda komise společně se členy komise pro obchod provedl kontrolu hygienických poměrů v  restauracích a hotelích a zjištěné nedostatky projednal v  komisi a také s  jednotlivými vedoucími provozů. Jeden člen komise je členem protialkoholního sboru. Komise plní také funkci komise pro mládež. Spolupracuje s  členkou okresní zdravotní komise s. J. Altmanovou a s  členkou krajské zdravotní komise s. MUDr. R. Rýdlovou. Poněvadž účast členů na zasedání komise je nízká, bude nutné ji podstatně zlepšit.

     V  diskusi okresní soudce s. Jar. Pospíchal kladně zhodnotil práci místního lidového soudu a vyzval členy nově zvoleného lidového soudu, aby pokračovali v  dosavadní dobré činnosti. Dr. Rýdlová informovala plénum o záležitosti ponechání střední všeobecně vzdělávací školy v  našem městě a s. Zpěvák o výsledku jednání na plánovacím odboru Okresního národního výboru ve Žďáře nad Sázavou a o veřejném osvětlení ve městě, s. Krotký hovořil o hospodaření s  bramborami, s. Houdek o oplocení koupaliště, k  čemuž podali vysvětlení s. Břečka a s. Suchý.

     Na návrh rady schválilo plénum MěNV odprodej ideální poloviny rodinného domku s. Jar. Doležalovi, revokovalo své rozhodnutí ve věci stanovení nájemného s. Václavu Jarošovi a schválilo rezignaci s. Anežky Došlové na její funkci členky komise pro ochranu veřejného pořádku a na její místo zvolilo soudr. Miluši Fuchsovou, ředitelku mateřské školy.

    V  usnesení plénum vzalo na vědomí a schválilo přednesené zprávy o činnosti rady komisí a návrhy rady, o nichž zmínka v  předcházejícím odstavci. Uložilo radě MěNV, aby doplnila komisi pro ochranu veřejného pořádku o dva členy a zaktivizovala činnost místního protialkoholního sboru. Uložilo předsedům všech komisí, aby ze svých úseků projednávali se vší důsledností všechny přestupky, komisi pro ochranu veřejného pořádku, aby k  projednávání přestupků zvala zástupce složek a vedoucí závodů, jejichž členové nebo zaměstnanci se provinili, a komisi zemědělské, aby prověřila splnění dodávek brambor a v  případě ztrát způsobených nedbalostí, aby vyvodila z  počínání pracovníků důsledky.

Rok: 
Přepsal/a: 
Jarmila Cacková