O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 221a

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

oznámeno 21 pachatelů trestných činů a 39 pachatelů provinění oznámeno místnímu lidovému soudu nebo závodům. Za nejzávažnější trestné činy spáchané v  Novém Městě třeba pokládat pokus znásilnění, těžkou újmu na zdraví, zranění při dopravní nehodě, výtržnictví, ublížení na těle při rvačkách, rozkrádání stavebního materiálu na sídlišti a opilství. Z  provinění je třeba uvést poklesky proti socialistickému soužití občanů, meškání směn a krádeže socialistického a soukromého majetku. Nevypátráno zůstalo devět případů, hlavně krádeží, způsobených nejčastěji neopatrností nebo špatným zajištěním. V  dopravě došlo v  obvodě ve druhém pololetí 1964 k  46 nehodám, v  prvním pololetí 1965 k  41. I zde je tendence stoupající, i když ne tak prudká jako v  měřítku krajském nebo celostátním. V  Novém Městě na Moravě došlo v  r. 1965 k  19 dopravním nehodám, způsobených nedostatečným označením dopravními značkami, ale hlavně neopatrností řidičů a chodců. Pokud jde o veřejný pořádek, podařilo se omezit překračování uzavírací hodiny v  hostincích a rušení nočního klidu. K  rušení podnapilými občany dochází však v  jednotlivých domech na sídlišti a hlavně ve věžových domech. K  nenapravitelným rušitelům pořádku patří Danuše Vobrová, Vladimír Zvolánek, Retlink a ještě další, hlavně zaměstnanci Jáchymovských dolů, kteří už byli dříve trestáni. Na obvodním oddělení Veřejné bezpečnosti je systemizováno devět orgánů, skutečný stav je sedm.

     Zprávu o činnosti sociálně zdravotní komise za období od prosince 1964 podal její předseda MUDr. P. Odehnal. Konáno jedenáct schůzí s  58% účastí členů. Komise se zabývala řadou závažných úkolů, z  nichž na prvním místě stojí problém jeslí, kde přes určité uvolnění, způsobené rozšířením jeslí v  tělovýchovném středisku o deset míst, stále trvá veliký nedostatek potřebných míst. Při neustálém růstu obyvatelstva nepomůže ani nová budova jeslí o 35 místech, jejíž výstavba spolu s  výstavbou mateřské školy byla zahájena v  letošním roce a v  příštím má být dokončena. Komise dále projednávala záležitosti podpůrné péče, a to 15 žádostí o pomoc z  doplňkové péče, 1 o příspěvek na vybavení do sanatoria pro tuberkulosní, 5 o zvýšení důchodu, 2 o ústavní ošetřování, 2 o zajištění pečovatelské služby a několik žádostí o příspěvky na obědy. Projednala a doporučila lázeňskou péči 11 důchodcům a provedla u 15 osob prověrku sociálního důchodu. Potřebným žadatelům (31) jako jednorázový příspěvek bylo rozděleno 17.100 Kčs a jako příspěvek na stravování sociálně potřebným důchodcům bylo vyplaceno 13.042 Kčs. Na rok 1966 je počítáno s  příspěvkem na 3  368 obědů. Dále projednala komise společně s  odbočkou Československého červeného kříže

Rok: 
Přepsal/a: 
Jarmila Cacková