O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 220b

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

lidového soudu. Plénum provedlo volbu a bez připomínek jednotlivé kandidáty jednomyslně schválilo. Byli zvoleni této soudruzi a soudružky: Boleslav Houdek, Jan Kondýsek, Zdeněk Šimůnek, Věra Šteflová, Jarmila Zemánková, Božena Chmelíčková a Božena Zvěřinová. Nově zvolení soudcové složili potom do rukou místopředsedy MěNV s. Břečky předepsaný slib a potvrdili volbu a slib podpisem. Nepřítomná onemocnělá soudr. Zemánková složí slib na příštím zasedání pléna.
Zprávu o činnosti komise pro ochranu veřejného pořádku podal její předseda soudr. Karel Mádle. Nejdříve promluvil obecně o současných úkolech komise a pak o její práci konkrétní. K ní patří především projednávání přestupků a záležitostí požární ochrany, dopravní bezpečnosti ( označení křižovatek, veřejné osvětlení, bezpečnost v zimě ) a veřejného pořádku ve veřejných místnostech ( boj proti alkoholismu, dodržování uzavírací hodiny, příživnictví). Komise projednalo letos 22 případů a udělila dvakrát pokutu 200 Kčs a jednou 100 Kčs; o ostatních případech uděleno napomenutí. Bezpečnostním problémem jsou rozkopané ulice. Pří jarní prohlídce protipožárních opatření zjištěny vážné závady na elektrickém vedení topných těles a kouřovodech u státního statku, v Pramenu, Oděvě a v Restauracích a jídelnách. Komise není spokojena s výsledky boje proti alkoholismu, přestože na společném aktivu slibovali vedoucí provozoven. Restaurací a jídelen spolupráci hlavně v hlášení alkoholiků k pohovorům. Je třeba zlepšit práci kárných komisí v závodech a v jednotných zemědělských družstvech, aby se skoncovalo s rozkrádáním majetku v socialistickém vlastnictví. K prohloubení práce doporučila komise plénu MěNV, aby doplnil komisi o zástupce Restaurací a jídelen a Československém svazu mládeže, zaktivizovat činnost protialkoholního sboru a zkoordinovat jeho činnost s komisí veřejného pořádku, uložit komisi pro výstavbu a komisi zemědělské, aby důsledně projednávaly všechny přestupky. Dále uloženo komisi zvát na zasedání zástupce té organizace nebo podniku, jejíž člen se dopustil přestupku.
Zprávu o činnosti obvodního velitelství Veřejné bezpečnosti v Novém Městě na Moravě podal jeho náčelník, kapitán Mareček. Mimo naše město zajišťuje obvodní oddělení 25 okolních vesnic s celkovým počtem 12.000 obyvatel. Tendence trestní činnosti je vzestupná. Ve druhém pololetí 1964 bylo zapsáno v protokole 92 případů, v letošním roce 264, průměrně 24 měsíčně. Pokud jde o případy z Nového Města prokuratuře 

Rok: 
Přepsal/a: 
Lucie Nekvindová