O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 220a

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

zemědělských prací a plnění dodávkových úkolů, hlavně brambor, schválila kandidátku členů místního lidového soudu a projednala žádost místní odbočky Spolku přátel žehu o vybudování urnového háje a o vyhledání vhodného místa. Dále jednala o výstavbě prodejny potravin na Žďárské ulici, plnění plánu Komunálních služeb, domovní správy a provozoven městského národního výboru, o uvolnění s. A.Doškové z funkce členky komise pro ochranu veřejného pořádku, o návrhu závodní organizace KOH městského národního výboru na úpravu pracovní doby, o některých odvoláních v záležitostech bytových a o činnosti tělovýchovné jednoty Sokol a vzala na vědomí Sbírku instrukcí okresního národního výboru č. 35 a 36. Projednala instrukce okresního národního výboru o Svazarmu a zajištění školení občanů k obraně vlasti v letech 1966 a 1967 a schválila koordinační komisi a instruktorský sbor. Konečně vzala na vědomí doporučení Městského výboru KSČ, aby za nemocného předsedu městského národního výboru s. J. Konvalinku nastoupil do funkce jeho zvolený místopředseda s. J. Břečka. Současně rozhodnuto o odměně za výkon funkce se zpětnou platností ode dne nastoupení.
Zprávu o činnosti místního lidového soudu za uplynulé volební období podal jeho předseda soudr. Boleslav Houdek. Soud projednal 40 provinění, z toho 13 proti socialistickému soužití, 11 proti majetku v socialistickém vlastnictví, 9 proti majetku v osobním vlastnictví, po dvou případech proti socialistickému soužití v opilosti, proti rodinným vztahům a proti pracovní kázni a po jednou případu provinění proti socialistickému majetku z nedbalosti a za neoprávněné provozování výdělečné činnosti. V 9 případech uvedeno napomenutí, v 6 veřejná důtka, případně úhrada škod, v 8 pokuta v celkové hodnotě 2400 Kčs. Ve dvou případech obvinění zproštěni viny, dva případy ukončeny smírem, tři postoupeny jiným místním lidovým soudům, pět komisích pro ochranu veřejného pořádku, tři závodním organizacím RUH podniků, kde provinilý pracoval, dva případy nejsou dosud vyřešeny a jeden případ vrácen. Veřejné bezpečnosti k došetření. Věkové složení provinilců: do 20 let osm, 21 -30 sedmnáct, 31 – 40 pět, 41 -50 deset, 51 a starší šest. Ke každému zasedání zváni tři až čtyři soudci, kteří se střídali ve funkci předsedy. Zasedání byla veřejná a byli k nim zváni i zástupci vedení závodu, závodní odbočky RUH a spolupracovníci obvinilých. Potom tajemník MěNV s. Skalník přednesl a odůvodnil návrh rady MěNV na složení nového místního

Rok: 
Přepsal/a: 
Lucie Nekvindová