O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 219a

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

návrh plánu městského národního výboru na léta 1966 – 1970, uložena plánovací komisi, aby na plánovacím odboru okresního národního výboru provedla upřesnění plánu, radě, aby projednala možnost rozšíření pravomoci občanských výborů, komisi místního hospodářství, aby zajistila v naší cihelně 30.000 cihel na výstavbu prodejny potravin na Žďárské ulici, školské a kulturní komisi, aby zaslala všem vynikajícím absolventům novoměstské reálky a reálného gymnasia dopis s informací a plánu zrušení střední všeobecně vzdělávací školy a se žádostí o podporu v úsilí o její zachování, radě, aby k prověrce, která má být provedena na základě stížnosti, zaslané ústředním orgánům, bylo svoláno mimořádné zasedání pléna městského národního výboru, a aby prověřila u Jihomoravského krajského národního výboru a u Státní plánovací komise možnost převedení finančních prostředků na výstavbu průmyslové pekárny na výstavbu školy. Dále plénum pověřilo poslankyni Národního shromáždění s. Marii Meluzínovou, aby na ministerstva školství a kultury projednala možnost zachování střední všeobecně vzdělávací školy v Novém Městě na Moravě.
Měsíc československo sovětského přátelství. Úmrtím soudr. Vladimíra Černého, předsedy Měst.výboru Svazu československo – sovětského přátelství, odešel funkcionář, který každoročně odpovědně a včas s výborem odbočky a s Městským výborem KSČ a Národní fronty připravil a zajistil důstojný průběh oslav Měsíce přátelství. V tomto roce probíhaly bez něho a bylo zřejmé že tu chybí. Na zahájení oslav v předvečer výročí Velké říjnové socialistické revoluce dne 6.listopadu byl vybrán sovětský film Mezi dobrými lidmi, před jehož promítnutím promluvil o významu 48.výročí Říjnové revoluce soudr. J. Slavíček ze Žďáru nad Sázavou. Organizačně nebyla akce řádně zajištěna, a proto se do sálu dostavilo asi 40 lidí. Po úvodním proslovu byly odevzdány některým občanům našeho města pamětní medaile. Jako v dřívějších letech byl ke hrobům rudoarmějců na našem hřbitově položen věnec.
Dne 18.listopadu se konala v rámci oslav v sále Jednotného klubu pracujících přednáška zasloužilého školského pracovníka, učitele Miroslava Šajnara z Bystřice nad Pernštejnem na téma Vladimír Majakovský – básník revoluce. Ani na tomto zajímavém večeru s nadšeným a zaníceným proslovem znalce a ctitele básníkova díla nebyla účast

Rok: 
Přepsal/a: 
Lucie Nekvindová