O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 216b

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

Závažné body jednomyslně schváleného usnesení z tohoto zasedání zapisuji do kroniky doslovně. Bod 21) Schvaluje se zpráva o hospodaření městského národního výboru za I. pololetí 1965 a ukládá se: a) plánovací a finanční komisi svolat do 25.září 1965 kontrolní den na veřejné osvětlení, na kterém požádat o zvýšení limitu tak, aby se dokončila akce až k nádraží. b) plánovací komisi ve spolupráci s komisí pro výstavbu projednat možnost urychlení výstavby mateřské školy a jeslí. c) komisi pro výstavbu, aby znovu prověřila možnost splnění jednotlivých úkolů v akci Zet, případně navrhla převedení prostředků na jinou akci. 25) požádat městský výbor KSČ, aby do jeho schůze byl přiznán redaktor Rudého práva a informovat jej o situaci ve školství v Novém Městě na Moravě a o trvale projednávaném nezájmu vyšších orgánů tuto situaci řešit. Současně jej informovat o dalších problémech města, které nikdo z kompetentních orgánů nechce řešit. 26) do rady městského národního výboru pozvat předsedu okresního národního výboru soudr. Voráče a vedoucího tajemníka Okresního výboru KSČ s. Malenovského a informovat je o úmyslu poslanců městského národního výboru hromadně resignovat na funkce v tomto výboru z toho důvodu, že nejsou s to prosadit u rady a tato zase u vyšších orgánů oprávněné a vážné požadavky voličů na vyřešení současné i budoucí kritické situace ve školství ve městě, v distribuci a ještě v některých dalších oborech.
Dne 8.října se konalo v Jednotném klubu pracujících veřejné zasedání pléna městského národního výboru, které řídil s. R. Svačina. Bylo přítomno 31 poslanců, 3 omluveni, 5 neomluveno, poslanec Národního shromáždění a předseda Okresního národního výboru ve Žďáře s. J. Voráč, poslankyně Národního shromáždění s. U. Meluzínová, poslanci Okresního národního výboru s. Altmanová, ing. Beneš a Bílek a hodně občanů. Na pořadu jednání byla kontrola usnesení z posledního zasedání pléna, zpráva o činnosti rady, návrh plánu městského národního výboru na léta 1966 – 1970, činnost občanských výborů, diskuse a volné návrhy a usnesení.
Kontrolou usnesení z posledního zasedání pléna bylo zjištěno, že bod 21 a splněn, 21 b se průběžně plní a body 2 c, 25 a 26 splněny.

Rok: 
Přepsal/a: 
Lucie Nekvindová