O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 216a

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

se plní dobře a je předpoklad, že budou překročeny. V uplynulém období došlo k vysokému překročení v kině ( o 59.384); okresní národní výbor však okamžitě zvýšil plán tržeb o 55.000, proti čemuž podala finanční komise odvolání. Rozpočet výdajů je plněn na 50%; finanční rezerva je čerpána na 29%. Jednotlivé položky podle plánu a skutečného plnění: vodní hospodářství 4.500 – 112.70; stavebnictví 106.000 – 24.034,86; doprava 111.200 -81.714; školství a kultura 1,044.900 – 596.205,94; zdravotnictví 200.000 – 91.953; vnitřní správa 269.000 – 155.992; sociální zabezpečení 35.200 – 10.494,30; místní hospodářství 473.000 – 143.556; všeobecná pokladní správa 67.100 – 67.060; doplňkový rozpočet 22.875,30 – úhrn všech výdajů 2,312.000 – 1,194.000 Kčs. Z celkových výdajů připadá na akci Z 106.000 a částka je rozdělena takto: kanalizace a vodovod plán 36.000 – skutečnost 18.675; sportoviště 30.000 – 4.456; šatna při SVOŠ 40.000 – 903. Celkem 106.000 – 24.034. Plánované akce se těžko zajišťují pro nedostatek materiálu. Provádí se generální oprava veřejného osvětlení. Na výstavbě mateřské školy a jeslí má být letos prostavěno 900.000, vyplaceno dosud 45.511. Stavbu provádějí Jáchymovské doly a pro nedostatek pracovních sil pokračují práce velmi pomalu.
Podstatné části zprávy předsedy školské a kulturní komise s. R. Svačiny o zahájení školního roku jsou zapsány v kulturní kapitole na 224.b stránce této kroniky.
Diskuse byla tentokrát místy velmi bouřlivá. Uvádím z ní pouze příspěvky závažné s připomenutím, že podrobný záznam je v protokole o zasedání pléna městského národního výboru č.6/65. Příspěvky se týkaly zřízení prodejny stavebnin, čekárny u autobusového nádraží, čekárny u nemocnice, neudržitelné a trapné záležitosti novoměstského školství, distribuce, komunikací a beznadějnosti a liknavosti v jejich řešení práce poslanců okresního a krajského národního výboru, zrušení pekáren v našem městě a potíží z toho vyplývajících pro zásobování obyvatelstva, účasti poslanců městského národního výboru na plenárních zasedáních, zrušení střední všeobecně vzdělávací školy, jednániínadřízených orgánů a úřadů s naším městem, eventuální resignace členů městského národního výboru na jejich funkce a informování předsedy okresního národního výboru a poslance Národního shromáždění s. Voráče o tomto jednání a o diskusi.

Rok: 
Přepsal/a: 
Lucie Nekvindová