O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 215a

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

Dne 10. září se konala v Jednotném klubu pracujících veřejné plenární zasedání městského národního výboru za přítomnosti 20 poslanců; 3 byli omluveni, 16 neomluveno. Dále přítomen poslanec okresního národního výboru s. Bílek a 11 občanů. Na pořadu jednání byla kontrola usnesení z posledního zasedání pléna, zpráva o činnosti rady, zpráva o hospodaření městského národního výboru za první pololetí 1965, zpráva o zahájení školního roku, diskuse a schválení usnesení.
Zprávu o kontrole usnesení podal tajemník soudr. Skalník. První bod splněn. K bodu druhému: ustanoven jeden stálý dopisovatel a počítá se ještě s dalším. K bodu třetímu: schůzka zástupců Sokola, Jednotného klubu pracujících a závodní organizace ROH Chirana byla svolána; klub pro přílišné finanční zatížení a pro potřebu dalších pracovníků nemá o sokolovnu zájem. K bodu čtvrtému: po úpravě terénu pod rybníkem Klečkovcem bude toto místo určeno pro lunaparky. K bodu pátému: dopis je připraven a v nejbližších dnech bude poslancům odeslán.
Zprávu o činnosti rady od posledního zasedání pléna podal předseda MěNV s. Konvalinka. Rada projednala tyto důležité záležitosti. Návrh plánu práce na druhé pololetí r. 1965, sestavený s přihlédnutím k plánu práce Městského výboru KSČ a Okresního národního výboru. Činnost místního lidového soudu za první pololetí 1965: počet provinění se proti loňskému roku zvýšil. Bylo projednáno 16 případů, z toho 7 proti socialistickému soužití, 4 proti majetku v socialistickém vlastnictví., 3 proti majetku v osobním vlastnictví a 2 proti pracovní kázni. Věkové složení provinilců ukazuje, že provinění se dopouštějí hlavně mladí lidé do třiceti let. Zasedání soudu jsou veřejná a jsou k nim mimo provinilých a svědků zváni také zástupci složek a závodů, v nichž provinilí pracují. Většina lidových soudců si vede dobře, což potvrdila i prověrka, provedená Okresním soudem ve Žďáře nad Sázavou, která zhodnotila náš soud jako nejlepší na okrese. Činnost sboru pro občanské záležitosti: dosud v něm nedošlo ke zlepšení, pro úkoly, jako vybudování obřadní síně pro pohřby, nedostatek řečníků při občanských pohřbech, zřízení sboru na Fryšavě a v Rokytně, rozšíření členů sboru a ateistická výchova, zůstávají i nadále. Senoseč, plnění dodávkových úkolů zemědělských plodin, příprava na žně. Činnost místní jednoty požární ochrany: je materiálně dostatečně vybavena, ale nejsou v postačujícím množství zajištěny vodní zdroje; proto je třeba úpravy nádrží a potoků. Provádí se úprava požární zbrojnice. Bude třeba nahradit domovníka ve zbrojnici mladším člověkem. Zajištěna protipožární ochrana k zabezpečení žní

Rok: 
Přepsal/a: 
Lucie Vlčková