O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 208b

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

V kontrole usnesení z minulé schůze pléna MěNV bylo konstatováno, že byla splněna. Obsáhlou zprávu o činnosti rady podal předseda s. Konvalinka. Rada konala od posledního zasedání pléna dvě schůze a projednávala na nich tyto záležitosti: činnost masových složek Národní fronty: zprávu o ní přednesl předseda městského výboru Národní fronty s. Vyplašil, který žádal, aby podle usnesení městské konference KSČ byl řádně ustaven výbor Národní fronty, aby mohl zahájit pravidelnou činnost a aby v něm byli zástupci všech složek. Dále informoval s. Vyplašil radu o činnosti Tělovýchovné jednotky Sokol, která se po úspěšné zimní sezóně věnuje přípravě okrskové rady byl projednán stav připrav oslav 1. Máje,jichž se zúčastní sovětští partyzánští velitelé Faustov a Kadlec, kteří byli činní v okolí Nového Města na Moravě. Jednota dá hostům k dispozici osobní automobil a Jednotný klub pracujících bude hradit stravné a ostatní vydání. K výzdobě ulic k 1. Máje budou zakoupeny nové prapory. Rada dále projednává návrh perspektivního plánu městského národního výboru na léto 1966-1970, do něhož zahrnula všechny plánovaného a dosud neuskutečněné akce a vedle nich také akce nové, k nimž patří stavba školy, jeslí, komunikací, generální opravy a údržby v celkové hodnotě 30 mil. Kč. Jednala  o plnění dodávkových úkolů v zemědělských závodech bylo upozorněna na vysoké výrobní náklady masa, mléka a selat u státního statku), o dočasném uvolnění soudr. Jana Hradeckého z jeho funkce ředitele lidové školy umění a o pověření učitelky této školy s. Marie Popelkové jejím vedením. Schválila návrh, aby ředitel Komunálních služeb s. Suchý rozhodoval o prémiování některých úředníků, a vzalo na vědomí sdělení, že Komunální služby dosáhly počtu 135 pracovníků, čímž získaly nárok na zařadění do II. velikostního typu. Vyslechla kritiku na neodpovědné jednání Jihomoravského krajského národního výboru, který dal do Nového Města svolat asi padesát traktorů s osádkami za účelem jakési kontroly a pohovorů, ale z Brna se nikdo nedostavil, takže stroje i lidé po celý den zaháleli. Jednala o provozu koupaliště, kde docházelo v loňském roce k nesrovnalostem mezi rybáře a návštěvníky koupaliště. Bylo rozhodnuto povolit pro letošní sezónu rybářům činnost do devíti hodin dopoledne a večer od devatenácti hodin, v případě nepříznivého počasí, kdy se nedá koupat, mohou rybáři chytat celý den. Konečně rada rozhodla odevzdat koupaliště Komunálním službám. Člen rady s. Krotký poukázal na to, že neukáznění chodci a řidiči ničí

Rok: 
Přepsal/a: 
Marta Hauptmanová