O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 207a

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

Výborem žen při MěNV v sokolovně dne 7. března ve čtrnáct hodin odpoledne. O významu dne promluvila soudr. Marie Pížová, členka komise žen při Jihomoravském krajském národním výboru v Brně, po jejímž projevu následoval kulturní program. Druhá veřejná schůze pléna MěNV se konala v aule všeobecně vzdělávací školy dne 31. března 1965. Bylo přítomno 27 poslanců (čtyři omluveni, dále zástupce okresního výboru Národní fronty ve Žďáře nad Sáz. s. Mokrý, poslanec ONV s. Bílek, zástupce okresní komise lidové kontroly s. Halva, dosavadní předseda místní komise lidové kontroly s. Dvořák a 31 občanů z nic 12 členů místní komise lidové kontroly. Na pořadu jednání byla zpráva o činnosti rady MěNV, projednání zásad akce ,,Za další rozvoj národních výborů, zpráva o činnosti místní komise lidové kontroly, diskuze k předneseným zprávám, referát o významu komisí lidové kontroly, volba nové komise lidové kontroly a slib členů, příprava na jarní práci, kontrola usnesení z poslední plenární schůze a schválení usnesení. Bohatou zprávu o činnosti rady od posledního zasedání pléna podal předseda MěNV s. Konvalinka. Rada konal čtyři schůze a zabývala se na nich těmito důležitými záležitostmi: zhodnotila průběh inventur u komunálních služeb,kde zjištěný přebytek 2.927,77 Kčs ani manko 452.51 Kčs nepřesáhly povolená procenta přebytku ani úbytku. V investicích rozdíly zjištěny nebyly, byly však navrženy některé části zařízení k odpisu nebo k likvidaci. Rada zjistila, že úkoly, uložené okresním národním výborem pro zemní kampaň, byly splněny vcelku dobře. V jednotných zemědělských družstvech proběhly výroční schůze. Celoroční výrobní plány jsou hotové a byla provedena prověrka uskladnění brambor a připravenosti strojů na jarní práce. Velká péče věnována náboru mládeže do zemědělství. Do zimní kampaně byly zahrnuty závazky na zvelebení města k 20. Výročí osvobození. Rada se dále zabývala přípravami na Mistrovství Československé socialistické republiky v lyžování a převzala nad ním záštitu a některé úkoly. Skvrnou mistrovství bylo uspořádána beseda, při níž tito ocenili bezvadnou přípravu a vzpomněli průkopníka lyžařství na Novoměstsku. Celá akce nesporně přispěla k propagaci lyžování, Nového Města na Moravě a Horácka. V akci Z je zařaděna pro rok 1965 stavba šaten u budovy střední všeobecně

Rok: 
Přepsal/a: 
Marta Hauptmanová