O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 206a

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

K tomu, aby děti spotřebovaly méně jídel moučných, jedly více zeleniny a ovoce a věnovaly se tělesným cvičením. Byla pověřena činnost odbočky Československého Červeného kříže a doporučeno její zintenzivnění. Po stránce sociální se komise zabývala rozmanitými druhy žádostí sociálního charakteru, např. o zvýšení důchodu, umístění v ústavech, sociální důchod, podpory z doplňkové péče invalidní důchod apod. Na jednorázové podpory ve výši sto až dvě stě korun bylo vyplaceno 12.300 Kčs. Všichni členové komise byli proškoleni zástupcem odboru důchodového zabezpečení ONV soudce J. Petrem o zákonných ustanoveních důchodového zabezpečení a sociální podpory občanů. Zprávu o činnosti komise finanční a o hospodaření městského národního výboru v r. 1964 podal její předseda soudr. V. Beneš. Rozpočtované příjmy činily 2.436.000, skutečné 2.503.000, z toho daně 155.000 (skutečné 146.000), školství 771.000(842.000), zdravotnictví 45.000 (57.000). Příjmy v kapitole školství překročeny u hudební školy o 10.000, u školní stravovny o 9000 a u kina o 42.000. Rozpočtované výdaje činily 2.436.000, skutečné 2.314.000, přebytek příjmů 189.000. Z toho vodní hospodářství 15.000(6.000), stavebnictví 67.000(54.000), místní hospodářství 530.000 (450.000) a školství 1.156.000 (1.125.000). Práce finanční komise se soustřeďovala na hodnocení  plnění, jako např. pronájem části místnosti tělovýchovného střediska pro jesle, výplaty sociálně potřebným lidem z doplňkové péče, doporučení odboru školství a kultury ONV ve Žďáře nad Sáz., aby do plánu pro r. 1965 byla zařaděna oprava střechy školní budovy střední všeobecně vzdělávací školy a okresnímu národnímu výboru, aby do plánu na rok 1965 zařadil dostavbu silnice k pekárnám. Potom se ještě komise zabývala hospodařením domovní správy a komunálních podniků a na poslední prosincové schůzi projednala návrh rozpočtu městského národního výboru na rok 1965. Pokud jde o závazky k 20. výročí osvobození našeho města Rudou armádou (třetí bod pořadu jednání pléna) uvedl tajemník Mě NV s. F. Skalník tato čísla: v akci – Z- 7650 brigádnických hodin (opracováno 8.965), na koupališti provedena hodnota díla ve výši 15.000 Kčs nakladení 10.000 a odpracováno zde 950 hod, z toho mládež 250 hod. 100m kanalizace na beranici – hodnota 90.000, náklad 37.000 1120 brig. Hodin, z toho mládež 450 hod. Místní komunikace v ulici L. Čecha hodnota 15.000, náklad 15.000, 480 brig. Hodin, z toho mládeže 110.

Rok: 
Přepsal/a: 
Marta Hauptmanová