O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 205a

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

Život veřejný a práce městského národního výboru

Dne 29. ledna se konalo v sále Jednotného klubu pracujících první veřejné zasedání pléna městského národního výboru v tomto roce. Bylo přítomno 29 poslanců, 3 byli omluveni, ostatní neomluveni. Jako hosté zúčastnili se zasedání poslankyně Národního shromáždění soudr. Marie Meluzínová a poslanec okresního národního výboru soudr. Vítězslav Bílek. Dále byli přítomni zástupci městské odbočky Svazu invalidů, Svazarmu, lidové školy umění, Svazu československo sovětského přátelství, Československého svazu mládeže a Komunálních služeb. Na pořadu jednání byla zpráva o činnosti rady od posledního zasedání pléna, zprávy o činnosti komise sociálně zdravotní a finanční, soutěž k 20. výročí osvobození města Rudou armádou, diskuse a schválení usnesení.
Zprávu o činnosti rady přednesl předseda Mě NV s. Josef Konvalinka. Rada konala v uplynulém období čtyři schůze řádné a jednu mimořádnou. Projednala zprávu o činnosti komise místního hospodářství, Komunálních služeb a domovní správy. Z důležitějších záležitostí v radě projednávaných je třeba zaznamenat tyto: zrušení výroby panelů z dřevěného odpadu, zjištění, že v kamenolomu vzrostla v r. 1964 výroba proti loňskému roku o 10 procent a že pro rok 1965 je odbyt zajištěn a že v cihelně nedosaženo úspěšných výsledků z r. 1963 pro nedostatek sušáků a proto, že nebylo kvalifikovaného topiče. Pro rok 1965 rozhodnuto vyřizovat v cihelně přednostně objednávky místních občanů pro stavby rodinných domků. Cementárna pracovala bez potíží, bude ji však nutno přestěhovat a v prostorách dosavadních umístit vulkanizační dílnu, která je dosud v těsné blízkosti věžových domů a musí být zbourána. Domovní správa zavedla nové nájemné. Komunální služby nesplnily plán pracovníků a mají potíže v získávání materiálu, nap. plechu, skla a řeziva; ostatní ukazatele včetně plánu zisku splnily. Potřebují malíře, kamnáře a holiče a pro ně ovšem byty. Snaha vychovat vlastní odborníky neměla úspěch proto, že do učebních poměrů v komunálních službách jsou určovány dívky, které setrvávají v zaměstnání jen tak dlouho, dokud se neprovdají. Plnění dodávek zemědělských produktů bylo v lednu dobré. Státní statek byl kritizován proto, že nesklidil z některých luk otavy, které mohly být nabídnuty zemědělským závodům v krajích postižených suchem. Rada dále projednala činnost lidové knihovny a Horáckého muzea. Knihovna vzhledem k počtu knih a provozu by potřebovala větší prostory. Podle rozhodnutí Okresního národního výboru ve Žďáře nad Sáz. bude v knihovně ustanoven stálý pracovník. Rada MěNV

Rok: 
Přepsal/a: 
Monika Chudobová