O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 195b

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

1900 zvýšil víc než dvojnásobně, perspektiva dalšího rozvoje města je značná a rychle se uskutečňuje, jen stav školních budov zůstává beze změn. V r. 1900 zde byla budova bývalé měšťanské školy (z r. 1876) s 11 třídami a budova reálky se 7 třídami. Dnes je v budově bývalé měšťanské školy umístěna I. základní devítiletá škola s 22 třídami a 2 odděleními školní družiny, v budově bývalé reálky je umístěna II. základní devítiletá škola se 14 třídami, 2 odděleními školní družiny a 3 třídy střední všeobecně vzdělávací školy. Pro těchto 99 tříd je k dispozici 32 učeben. Kromě toho je v Novém Městě mateřská škola, která má 5 oddělení rozmístěných na čtyřech různých, od sebe značně vzdálených místech, a proto musela být rozdělena na tři ředitelství. V r. 1961 byly zřízeny jesle, které jsou dnes provizorně umístěny v budově tělovýchovného střediska. Lidová škola umění je umístěna v malých místnostech nejstarší novoměstské školní budovy (z r. 1608), lesnické odborné učiliště v budově bývalého zámku a odborné učiliště n. p. Chirana v bývalém chudobinci. Do těchto škol chodí k 1. září 1964 celkem 1.794 žáků. Srovnáme-li tento počet s počtem žáků v r. 1900, kdy byla postavena poslední školní budova, tj. 595 žáků, můžeme si velmi snadno učinit představu o naprosto nevyhovující situaci ve školství v Novém Městě na Moravě.
V současné době směnují na obou základních devítiletých školách 1.-5. tříd (celkem 15 tříd) a směnování vyšších tříd nedovoluje značný počet přespolních žáků. Třídy jsou naplněny průměrně 36 žáky, a na I. základní devítileté škole je nemožné dále plnit třídy, protože místnosti jsou příliš malé a žáci již nyní sedí zcela vpředu u tabule. Nelze také již žádným způsobem získat další učebny zrušením kabinetů, protože na I. ZDŠ jsou ve škole již jen 2 kabinety a knihovny jsou umístěny na přepažených chodbách, na II. ZDŠ jsou kabinety příliš malé, než aby mohly sloužit za třídy. Nedostatečné jsou také prostory, které slouží polytechnické výchově a kde mnohdy nelze zajistit ani nejzákladnější podmínky bezpečnosti. Také nedostatek tělocvičen nedovoluje dbát bezpečnosti žáků v hodinách tělesné výchovy. Často musí 2 třídy cvičit současně v tělocvičně, pokud počasí nedovoluje využít hřiště. Ani pionýři nemají svou klubovou.
S těmito nedostatky úzce souvisí i otázka stravování žáků. Všichni žáci obou škol se stravující v jediné školní jídelně, jejíž provozní a perzonální kapacita je 400 žáků, a kde jen díky obětavosti perzonálu se dnes zajišťuje stravování 600 žáků. Další zájemci o stravování v jídelně (asi 180-200 žáků) museli být odmítnuti. V mateřské škole se vaří strava pro všechny

Rok: 
Přepsal/a: 
Monika Chudobová