O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 190b

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

Koupaliště. Na Harusově kopci by bylo vhodné zřídit autocamping a upozornit na to krajskou komisi cestovního ruchu. V diskuzi mluveno o nutnosti získat vhodné občany pro rozšíření sboru pro občanské záležitosti, o práci poslanců v obvodech, kritice národního výboru ze strany občanů, o problémech rekreace, o nízké účasti občanů, především vedoucích funkcionářů a pracovníků ze závodu na akcích pořádaných v měsíci československo sovětského přátelství v našem městě a o návštěvnosti cizích, hlavně západních filmů v našem kině a o tom, jak je naše kino jedním z mála v okrese, které plní plán a zajišťuje s několika dalšími kiny i plnění plánu příjmů v okrese.
Přijaté usnesení 1) Pléna schvaluje zprávu předsedy o činnosti rady od posledního zasedání pléna 2) Ukládá se předsedovi místního lidového soudu,a by po dobu své nemoci určil za sebe zástupce,aby mohly být jednotlivé případy projednány včas. 3) Předsedovi zemědělské komise uloženo, aby v zimním období zaměřil práci komise na řádné uskladnění brambor a na žádné kádrové obsazení předsednictev jednotných zemědělských družstev , a aby zajistil projednání celoročního výrobního a finančního plánu se všemi družstevníky tak, aby bylo zabezpečeno řádné plnění státního plánu nákupu ve všech produktech 4) Radě městského národního výboru uloženo projednat zprávu předsedy komise cestovního ruchu, v závěrech se zaměřit na odstranění nedostatků letošní sezóny a rozšířit komisi a zkvalitnit její práce 5) Plénu schvaluje návrh zemědělské komise, aby byl soukromě hospodařící zemědělec Krejčí zproštěn ze sociálních důvodů povinných dávek zemědělských produktů. Dne 14. prosince se konalo mimořádné zasedání pléna městského národního výboru v Závodním klubu. Zúčastnilo se ho 26 poslanců a 21 občanů hlavně z řad pracovníků ve zdravotnictví. Na pořadu jednání bylo usnesení strany a vlády o rozvoji péče o zdraví lidu. Podkladem jednání byly podrobné zprávy obvodních lékařů o zdravotních poměrech v jejich obvodech a na pracovištích, které byly na zasedání předneseny a o nichž bylo diskutováno. Poněvadž šlo o zprávy zajímavé a cenné pro posouzení zdravotního stavu obyvatelstva našeho města i péče o něj, a tím o cenný pramenný doklad historický, zaznamenám v nich pro budoucnost to nejpodstatnější. Zdravotní obvod Nové Město na Moravě – východ je ohraničen ulicí Nečasovou, náměstím

Rok: 
Přepsal/a: 
Marta Hauptmanová