O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 189b

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

Ve městě a podílet se na návrzích úpravy města ke 20. Výročí osvobození. Rada se také zabývala plněním akce Z, které v letošním roce nebylo uspokojivé pro nedostatečné zajištění materiálu, návrh plánu na rok 1965, žádostí Národní galerie v Praze a zapůjčení soch Michelangelových otroků, které jsou majetkem Sokola a sochy Komenského z auly střední všeobecně vzdělávací školy na celostátní výstavu V. Makovského k jeho 65. narozeninám v r. 1965 a požadavek místní odbočky Spolku přátel řeku na vyřešení urnového háje o obřadní sině. Topení ve dvorním traktu Domu služeb a požadavek domovní správy na byt v domě č. 16 Schválila požadavek komise pro ochranu veřejného pořádku na jmenování členů protipožární komise. Byla seznámena s požadavkem Plynáren v Brně, které pro zřízení plynofikačního střediska pro žďárský okres v našem městě potřebují vhodnou místnost.  Schválila rozbor situace ve školství v našem městě, jak jej vypracoval předseda školské a kulturní komise s. R. Svačina a doporučila jej projednat v městském výboru Komunistické strany Československa a zadat Okresnímu a Krajskému výboru KSČ a vzala na vědomí návrh školské a kulturní komise na možnost odhalení slavné Štursovy sochy raněný ke 20. výročí osvobození našeho města Rudou armádou jako pomníku obětem druhé světové války. Vzala na vědomí sbírku instrukcí okresního národního výboru č. 12 až 14 a projednala usnesení rady okresního národního výboru č. 35/07 ze 27.4. 1964, týkající se stavu bytové otázky. Rozhodla požádat domovní správu a předložení seznamu nadměrných bytu bytové komisi do 5. Listopadu 1964, vzala na vědomí žádost domovní správy o uvolnění bytů v domě č. 6, kteří bude zbourán, a uložila předsedovi městského národního výboru, aby požádal příslušné instance o výstavbu bytů v našem městě anebo o pomoc při zajišťování přídělu bytů z výstavby Jáchymovských dolů. Zprávu o činnosti místního lidového soudu podal za jeho nemocného předsedu s. Houdka tajemník městského národního výboru s. Skalník. Uvedl v ní, že soud projednal v letošním roce 14 případů. Jeden případ byl postoupen okresním prokurátorem, jeden zproštěn obvinění a dva nejsou dosud vyřešeny. Ve dvou případech vynesen rozsudek napomenutí , ve třech pokuta, v jednom napomenutí a úhrada regresních nákladů, v jednom pokuta a náhrada vzniklé škody a ve dvou případech důtka a náhrada regresních nákladů. Jeden případ postupem závodní organizaci. RVH, dva komisi pro ochranu veřejného pořádku

Rok: 
Tagy: 
Přepsal/a: 
Marta Hauptmanová