O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 189a

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

Kde zájem občanů o problémy osady je nepatrný Hodně bude záležet na aktivitě předsedy tohoto výboru. Rada projednala otázku čištění měst a sypání vozovek pískem v zimním období. Městský národní výbor si hodlá pořídit vlastní sněhový pluh a s Komunálními službami dojednat protahování vedlejších ulic a odvoz sněhu. Vzala na vědomí zprávu o zásobování obyvatel města palivem, které probíhá až dosud bez poruch, a projednala zorganizování národní směny na sběr brambor i skutečnost, že přes všechny potíže byla sklizeň brambor zvládnuta poměrně dobře. Vzala na vědomí zprávu o přípravách na Mistrovství Československé republiky v klasických disciplínách lyžování, které bude uspořádáno v našem městě ve dnech 16.-21. února 1965. Podrobné informace, podal radě vedoucí lyžařského odboru tělovýchovné jednoty Sokol, s. inž. Mirko Tulis. Po podaných informacích rozhodla se rada vydat zákaz vjezdu před tělovýchovné středisko, kudy budou vycházet všechny tratě závodu, zajistit výzdobou města o mistrovství, zapojení rozhlasu od startu a cíle na městský rozhlas a jednu velikou místnost pro novináře, požádat místní lidovou kontrolu aby po čas mistrovství dohlédla na provoz restaurací a jídelen, projednat se všemi distribučními podniky řádnou úpravu a výzdobu prodejen a zajištění všeho druhu zboží. Vydat propagační materiál a provést opravu tribuny na stadióně. Rada jmenovala také tříčlennou komisi ve složení J. Konvalinka, dr. Odehnal a inž. Tulis,která bude za pomoci rozšíření svého aktivu odpovídat za plnění všech úkolů s mistrovstvím spojených. Dále jednala rada o přidělení provozních místností pro rozšíření nár. podniku Chirana a uvažovala o některých možnostech, jako třeba zrušení prádelny na Žďárské ulici, využití haly v provozovně oděvního odpadu, která není plně využita, tato provozovna byla nabídnuta nár. podniku Sportovní a technické potřeby v Praze. Projednala činnost sboru, pro občanské záležitosti. Jeho předseda, s. J. Večeřa, poukázal na některé nedostatky, například u sňatků, kde vlastní obřad má úroveň pěknou, ale před jeho zahájením musí svatebčané čekat na chodbě nebo v některé kanceláři, hlavně v zimě. Velmi populární a vysokou úroveň má vítání do života, ale i při něm vadí špatná vybavenost místnosti. Největší slabinou jsou občanské pohřby, které není odkud vypravovat a pro něž není náplň. Sbor se pokouší zorganizovat skupinu řečníků, kteří by při pohřbech pronesli smuteční projevy, a doplnit se o zástupce závodů. O činnosti výboru žen informovala rada jeho předsedkyně s. A. Došlová. Výbor přes některé potíže při práci řešil na svých schůzích problémy souvisící s čistotou a službami

Rok: 
Přepsal/a: 
Marta Hauptmanová