O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 187a

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

zájem nemá. Dále projednala rada činnost komise sociálně zdravotní, o níž podala zprávu její předseda s. dr. Odehnal. Ten se mezi jinými zmínil o velmi špatném zdravotním stavu dětí, jimž chybí systematická tělesná výchova. Jednáno dále o činnosti komise finanční, a požární bezpečnosti, o ohrožení akce Z na beranici pro nedostatek cementových rour, o doplnění spotřebitelských rad a občanských kontrol.  O možnosti vytápění střední všeobecně vzdělávací školy z kotelny jáchymovských dolů, o některých odvoláních v záležitostech bytových (postoupení dílny bývalého řezníka Havlíčka Svazarmu, vyklizení vulkanizační dílny, o návrhu soutěže národních výborů na úpravu měst ke 20. Výročí osvobození naší vlasti sovětskou armádou, o stížnosti stavebního bytového družstva Chirana proti přidělení pozemku na stavbu bytových jednotek, o zajištění náhradního pozemku v případě zrušení zahradnictví u kostelíčka, o návrhu na členy mládežnické komise, o bytové záležitosti ředitele Chirany s. Sokolta a o instrukcích okresního národního výboru ze Sbírky č. 11. zprávu o plnění dodávek zemědělských produktů přednesl předseda zemědělské komise s. J. břečka, podstatný výtah z ní je zapsán v kapitole o zemědělství na 199 b. stránce této kroniky. Zprávu o rozboru plnění plánu o rozpočtu městského národního výboru za první pololetí r. 1964 podal za nepřítomného předsedu finanční komise s. V. Beneše její člen s. Messenský. Podle ní příjmy podle rozpočtu (na celý rok) měly činit 2,075.000 Kčs – skutečnost 1,027.000 Kč (49%), toho (čísla uvádějí jen skutečnost, odvody ze zisku 0, daň z příjmů obyvatelstva 12,300, daň zemědělská 7000, domovní 91.500, poplatky z nadměrných bytů 500, správní polatky 6.200, ostatní poplatky 700, školství a kultura 427.000 ( z toho stravovna 268.000, kino 127.000), zdravotnictví (jesle) 21.000, placené služby bytového hospodářství 16.400, příděl z rozpočtu okresního národního výboru 400.000. Rozpočet po stránce příjmové plněn vcelku uspokojivě, daně až na drobné nedostatky běžné vymáhané byly zaplaceny. Odvod ze zisku Komunálních služeb je plánován až na druhé pololetí, velmi dobré plnění tržeb je u kina a školní stravovny. Plánované výdaje činily 2,075.000, skutečně 976.000 Kčs (47%). Z toho například údržba místních komunikací 44.400, poslanci a správa městské národního výboru 112.700, čistění veřejné osvětlení, pohřebiště 41.000, příděl Komunálních služeb 96.000, školství a kultura 503.000, z toho mateřská škola 19.800, základní devítileté škola 65.200, učebnice 12.000, školní stravovna 292.000, osvětová činnosti 5.200, muzeum a galerie 30.400

Rok: 
Přepsal/a: 
Marta Hauptmanová