O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 186a

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

směnovat budou i šesté třídy, že škola má pouze dva kabinety spíše ovšem skladiště pomůcek a knihovnu na chodbě a že celkový stav školní budovy neodpovídá dnešním požadavkům ani po stránce provozní a bezpečnostní, ani hygienické. S. Vl. Černý připomněl, aby byla upřesněno uspořádaní oslav 20. Výročí Slovenského národního povstání spolu s oslavami 20. Výročí trvání Lidové republiky bulharské. S. Mádle upozornil na výzvu strany a vlády ke žním a jak by ji bylo možno v našem městě splnit. S. Konvalinka doplnil zprávu s. Svačiny, týkající se mateřské školy, v tom smyslu, že po jednání s Krajskou odbornou radou byl městský národní výbor nucen provést změnu a vypracovat nový investiční úkol na společné zařízení, a to na jesle pro 70 dětí a mateřskou školu pro 120 dětí. S. Skalník vyzval poslance, aby přesvědčili občany svých obvodů o nutnosti brigádnické výpomoci státnímu statku a žních S. dr. Rýdlová se dotázala na zdravotní závady ve výrobně sulforezit a na její provoz. Odpověděl jí s. Konvalinka a ředitel Lesního závodu s. Zemánek. Jednomyslně přijaté usnesení: 1) Schvaluje se zpráva předsedy městského národního výboru o činnosti rady od posledního zasedání pléna. 2)  Ukládá se předsedovi komise školské a kulturní s. Svačinovi, aby vypracoval rozbor situace ve školství v našem městě a návrh na řešení odeslal zainteresovaným institucím a aby zajistil rozšíření mateřské školy o jedno oddělení. 3) Předsedovi komise sociálně zdravotní s. dr. Odehnalovi uloženo co nejdříve zajistit rozšíření stávajících provizorních jeslí o deset míst. 4) Předsedovi komise místního hospodářství s. Krotkému uloženo vypracovat pro rok 1965 plán pro všechny provozovny a přehled o vývoji jejich hospodaření za r. 1963 ve srovnání s r. 1964. 5) Předsedovi komise pro výstavbu s. Marečkovi uloženo soustavně sledovat stavbu mateřské školy a jeslí tak, aby do konce r. 1966 byla dokončena. 6) Poslancům uloženo provést v obvodech přesvědčovací akci pro žňovou výpomoc státnímu statku. 

Rok: 
Tagy: 
Přepsal/a: 
Marta Hauptmanová