O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 185a

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

Národního výboru za účasti 25 poslanců, šest poslanců omluveno, osm neomluveno. Dále byla přítomna poslankyně krajského národního výboru s. dr. Rýdlová, poslanci okresního národního výboru s. Altmanová a Bílek a 20 dalších občanů. Na pořadu jednání byla kontrola usnesení, zpráva o činnosti rady od posledního zasedání pléna, rozbor činností provozoven městského národního výboru, příprava na zahájení školního roku, diskuze a usnesení. Schůzi zahájil místopředseda s. J. Břečka. K prvnímu budu jednání konstatoval, že usnesení pléna z 9. Července byla splněna až na bod 5 který je však úkolem trvalým. Potom předseda s. J. Konvalinka podal zprávu o činnosti rady. Úvodem promluvil o významu 20. výročí Slovenského národního povstání a pak podrobně informoval poslance o práci rady od 9. července. Rada konala tři schůze.  Na první byly její členové seznámeni s úkoly a povinnostmi rady a pokud jsou předsedy komisí, uloženo jim vypracovat plány práce a odevzdat je radě a plánovaní komisi. Všechny komise již zahájily práci a velmi agilně si z nich vede komise bytová a pro výstavbu. Dále projednala rada za přítomnosti zástupce okresní požární inspekce sbírku instrukcí okresního národního výboru č. 1 a usnesení rady téhož národního výboru č. 2/5 k zajištění žní a úrody proti požárům a učinila příslušná opatření, k nimž patří rozhodnutí zkontrolovat vykonaná protipožární opatření v Pohledci a v Maršovicích zajistit připravenost hasících strojů, doplnit lékárničky, organizovat protipožární hlídky a provést ochranné pásy kolmé tratě Československých státních drah. Předsedovi zemědělské komise uloženo pohovořil se soukromě hospodařícími rolníky o neplnění dodávkových úkolů. Projednána stížnost státního statku na ničení závlahového zařízení, rozhodnuto vydat příkaz k vyklizení skladu VPS  v Soškově ulici, projednán referát s. Marečka z komise pro výstavbu, týkající se akce Z rozvázané služebního poměru se s. Inž. Stehlíkovou, která se neosvědčila, výstavba mateřské školy a jeslí, s jejichž stavbou se má začít ve 4. čtvrtletí 1956. Projednáno rozšíření veřejného osvětlení na něž je k dispozici 56.000 Kčs a zajištění dalších vodních zdrojů. Poněvadž obci Petrovice hrozí ztráta pramenů v důsledku poddolování, informovala o tom rada městského národního výboru odbor vodního hospodářství Krajského národního výboru v Brně a Krajské vodohospodářské investiční středisko. Rada dále jednala o činnosti provozoven městského národního výboru, o žádosti domovní správy na zřízení skládky uhlí pro předzásobení, o stížnostech občanů na špatný stav ulic, způsobený přívaly vod po červnových bouřkách, o převzetí vodovodu

Rok: 
Přepsal/a: 
Marta Hauptmanová