O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 183b

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

Požadavky.  Zvláštní pozornost třeba věnovat osadám. Pohledci a Maršovicím, kde je třeba provést různé úpravy pro zlepšení života jejich obyvatel, jako je veřejné stravování, komunikace, knihovna apod. V závěru svého referátu poděkoval s. předseda všem poslancům a dobrovolným pracovníků za doposud vykonanou dobrou práci a do další v novém období jim popřál hodně zdaru. Po schválení jeho referátu o hlavních úkolech městského národního výboru v novém období schválen plán práce dvanácti schůzí rady a čtyř schůzí pléna ve druhém pololetí r. 1964
V diskuzi připomenuto, že v radě městského národního výboru nemají zastoupení ženy, že by se pro zlepšení práce nudného výboru měl vybudovat systém desítkám a že by bylo třeba dobudovat  a v pořádku udržovat koupaliště. Na dotaz o nezastoupení žen v radě odpověděl s. předseda, že výbor žen byl požádán, aby ze svého středu navrhl schopné členky pro práci v radě, že ale po pohovoru projevila zájem pouze jediná to s. Marková.
Jednomyslně přijaté usnesení: 1) Plénu městského národního výboru schvaluje referát předsedy jako směrnici pro další práci. 2) Po úpravách schvaluje se plán práce rady a pléna na druhé pololetí 1964. 3) Dokládá se radě zabezpečit sestavení plánu a rozpočtu na rok 1965  u Komunálních služeb, domovní zprávy a městského národního výboru podle směrných čísel. 4) Předsedům komisí se ukládá, aby v nejkratší době svolali své komise, tyto podle potřeby rozšířili o aktivisty, aby v nejkratší době svolali své komise, tyto podle potřeby rozšířili o aktivisty a připravili si plán práce pro druhé pololetí 1964. 5) Všem poslancům se ukládá, aby se seznámili se svými voliči,poznali jejich problematiku a byly s nimi neustále v úzkém styku. Jejich připomínky mají pak podle možnosti řešit v příslušném orgánu národního výboru.  Závěrečné zhodnocení ustavující schůze provedl zástupce okresního národního výboru s. V. Bílek, který konstatoval, že schůze byla dobře připravena a že její průběh byl opravdu důstojný její závažnosti. Oslavy 70. výročí založení novoměstské reálky-dnešní střední všeobecně vzdělávací školy. Ve dnech 20. a 21. Června oslavila střední všeobecně vzdělávací škola v našem městě dědická slávy a významu bývalé novoměstské reálky 70. výročí svého založení. Byla otevřena

Rok: 
Přepsal/a: 
Marta Hauptmanová