O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 177a

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

je ve městě velmi svízelná, poněvadž se v poslední době neprováděla bytová výstavba ani státní, ani družstevní. Nepatrným zdrojem bytů jsou tak zvané vyhražené byty z výstavby Jáchymovských dolů, ale ty mohou být přidělovány pouze žadatelům, kteří zajišťují služby. Bytová komise je velmi náročná na práci svých členů. Ne všichni však provádějí osobní prověrky u některých žadatelů, aby z přímého poznání záležitosti mohli přistupovat k jednání v komisi odpovědně.
Komise pro obchod po změně svého složení zaznamenala zlepšení své práce. K širokým aktivem osmnáctičlenné spotřebitelské rady a deseti členů občanské kontroly usilovala a zavedení pořádku hlavně v prodeji nedostatkového zboží, sledovala kvalitu poskytovaných služeb, pořádek a čistotu v provozovnách restaurací a jídelen a přidělování fundovaného zboží nadřízenými orgány, a v několika případech vedla jednání za jejich zvýšení.
Rozsáhlá a odpovědná byla práce komise školské a kulturní, která se zabývala záležitostmi Závodního klubu, kina, Horáckého muzea, místní lidové knihovny, rozhlasu, kroniky, osvětové besedy, sboru pro občanské záležitosti, spoluprací sdružení rodičů a přátel školy s místním národním výborem, propagací města a ještě řadou problémů dalších. Velmi kladně nutno hodnotit práci místní lidové knihovny, Horáckého muzea a městského kronikáře; všichni vedoucí i členové jejich komisí odpovědně splnili všechny kulturně politické úkoly, vyplývající z jejich poslání. Komise tvoří dobrý pracovní kolektiv. Pro budoucnost by bylo správné, aby její jednotliví členové přímo a osobně odpovídali za činnost subkomisí nebo za určité úseky práce, aby tato byla rozdělena rovnoměrně.
Finanční a plánovací komise projednávala rozmanité finanční a plánovací otázky a její členové pracovali aktivně. Velmi obtížná finanční situace místního národního výboru vznikla tím, že tento poskytl půjčku svým provozovnám a poněvadž na běžném účtu neměl dost finančních prostředků, zůstávalo mnoho faktur neproplacených.
Komise pro výstavbu usměrňovala a řídila veškerou výstavbu ve městě i v osadách. Schvalovala podle předložené dokumentace drobnější úpravy a adaptace domů a prováděla kolaudace. Podávala návrhy na nové stavební obvody a sledovala po stránce svatební celkový vzhled města. Řídila a kontrolovala plnění akce Z a generálních oprav a údržbu a opravu komunikací. Ve své funkci se velmi osvědčil její předseda soudruh Mareček.

Rok: 
Přepsal/a: 
Lucie Nekvindová