O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 176b

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

Komise pro ochranu veřejného pořádku se scházela pravidelně jednou za měsíc a zabývala se činností požárních sborů v Novém Městě na Moravě, Maršovicích a Pohledci, protipožární bezpečností, zajišťováním vodních zdrojů a organizováním požárních hlídek. Sledovala dopravní bezpečnost a zajišťovala soutěž Jezdíme bez nehod. Uspořádala dvě besedy s řidiči motorových vozidel za účasti téměř 750 osob a přednášky s filmem o dopravním řádu a o dopravních značkách. Na podkladě oznámení Veřejné bezpečnosti projednávala přestupky porušování veřejného pořádku, ochrany před požáry, ničení majetku v socialistickém i osobním vlastnictví a porušování socialistického soužití. Jako opatření za přestupky ukládala napomenutí, důtky, veřejné důtky a pokuty. Přesto, že okresní prokurátor při prověrce vytkl některé nedostatky, které už byly odstraněny, je možno hodnotit činnost komise kladně.
Komise sociálně zdravotní pečovala o hygienu a čistotu města, schvalovala návrhy na lázeňskou léčbu, zkoumala sociální poměry důchodců a podávala návrhy na umístění osamělých osob v domovech důchodců. Důchodcům s nízkým důchodem poskytovala podpory z doplňkové péče. Na základě zpráv obvodních lékařů zkoumala zdravotní stav obyvatelstva se zaměřením na pracovní neschopnost na závodech. Starala se o jesle a regulovala přijímání dětí do nich. Práci komise narušovaly absence zástupců z osad, a to hlavně v těch případech, kdy se jednalo právě o občany z jejich obvodů. V tomto roce by se měla komise více zajímat o plnění plánu ozdravění města a prostředí na závodech ze stanoviska zdravotního.
Zemědělská komise řídila všechnu zemědělskou problematiku ve městě i v osadách. Kontrolovala plnění výrobních úkolů zemědělských závodů i jednotlivě hospodařících rolníků (jsou celkem tři), stav dobytka, připravenost strojů a hodnotila provádění kultivačních i sklizňových prací. Starala se o využití veškeré zemědělské půdy a přidělovala členům místní odbočky Svazu chovatelů drobného zvířectva ke sklizni pícnin různé proluky. Ne všichni členové komise se podíleli na její práci rovnoměrně a její rozhodnutí bývala někdy málo konkrétní.
Bytová komise se starala o náležité využití stávajícího bytového fondu. Často narážela na nepochopení u žadatelů o byt i u majitelů bytů, z nichž obojí mívají někdy nepřiměřené nároky a požadavky a neznají ustanovení bytového zákona. Bytová situace

Rok: 
Přepsal/a: 
Michaela Havlíčková