O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 176a

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

Život veřejný a činnost místního národního výboru.
Dne 1.února došlo v našem městě k nepochybně významné události. Po dlouhé, mnoho měsíců trvající kalamitě způsobené nedostatkem vody, která měla za následek mnoho nepříjemností, potíží všeho druhu i neoprávněných stížností a útoků na místní národní výbor, začala téci v našem vodovodu voda naplno a pod plným tlakem, a to všech domácnostech i v nejvýše položených bytech. Byla z toho ve městě upřímná radost.
První schůze pléna místního národního výboru v tomto roce se konala 30. ledna v sále Závodního klubu za přítomnosti 26 poslanců, instruktora okresního národního výboru s. Pličzky, poslankyně okresního národního výboru s. dr. Rýdlové a 12 občanů. Na pořadu jednání bylo hodnocení práce rady, pléna a komisí místního národního výboru, občanských výborů a výboru žen a diskuse.
Zhodnocení provedl v obsáhlém referáte tajemník místního národního výboru s. Fr. Skalník. V hodnocení činnosti rady konstatoval, že pouze jeden její člen měl stoprocentní účast na všech jejich schůzích a tři členové měli účast  pod padesát procent. Na práci rady se podíleli někteří členové více, jiní méně, podle toho, o jaké problémy šlo, jak se o ně člen rady zajímal anebo jak jim vůbec rozuměl. Kladně ocenil práci těch členů, kteří se předem seznámili s tím, co se bude v radě projednávat, a pak mohli k projednávaným záležitostem zaujímat neukvapené a správné stanovisko. Činnost rady byla mnohostranná a obsahovala všechno dění v našem městě, veškeren život jeho obyvatelstva a k tomu ještě řešení řady problémů celookresních a celospolečenských. Práce členů pléna místního národního výboru nebyla však taková, jaká by měla být. Dokladem nechť je skutečnost, že někteří jeho členové se nezúčastnili ani jediné schůze pléna ( například s. Skalník z Pohledce ) a jiní pouze jednou nebo dvakrát. Zasedání pléna se konala podle předem připraveného plánu práce, který navazoval na plán práce okresního národního výboru. Se všemi poslanci byly provedeny pohovory o tom, jak by bylo možno odstranit některé nedostatky v jejich dosavadní činnosti. 

Rok: 
Přepsal/a: 
Lucie Nekvindová