O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 170a

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

předpoklad, že i dodávky za druhé čtvrtletí budou splněny. Pokud jde o plány osevu, nesplnilo úkol jednotné zemědělské družstvo v Maršovicích, které místo 50 plánovaných hektarů žita zaselo 46. Zato zaselo 6 hektarů pšenice, kterou v plánu nemělo, takže překročilo plán výroby chlebového obilí o dva hektary. Po sklizni bude plocha dvou hektarů osázena kapustou. Celková plánovaná plocha ovsa včetně směsi(49ha) byla dodržena. V jednotném zemědělském družstvu v Pohledci zaseli o pět hektarů žita a tři hektary pšenice víc, než určoval plán(55,25ha); plánovaná plocha 57,85ha ovsa se směsí byla dodržena. Plochy jsou uvedeny včetně záhumenků, které jsou v Pohledci společné; soukromý sektor zde není. Školní statek osel plánované plochy obilí, a to 72,55ha žita a 2ha ozimné pšenice. Šest hektarů ozimného(ovsa) ječmene bylo 21,71ha. Plánovaná plocha 55,25ha osevů byla dodržena z ní bylo 35ha oseto směsí ovsa a ječmene.
          Dne 8.května informoval městský rozhlas obyvatelstvo o postupu jarních prací na školním statku. Příznivé počasí umožnilo zaset všechny obiloviny, provést přípravu půdy a náležitě ošetřit všechny louky. Dosud bylo zasázeno čtrnáct hektarů brambor a v sázení se pokračuje. Ošetřené ozimy vykazují celkem uspokojivé porosty, takže lze očekávat splnění dodávkových úkolů. Také živočišná výroba nezaostává a výsledky v plnění plánu dokazují dobrou práci. Statek však potřebuje pro další úspěšné hospodaření řádnou výstavbu pomocných zařízení, hlavně pro mladý a vepřový dobytek.
           Zhodnocení průběhu jarních prací v našich zemědělských závodech bylo provedeno na čtvrté schůzi pléna místního národního výboru, konané dne 7. června. V jarních pracích nebylo podstatnějších závad. Zaseto bylo v agrotechnických lhůtách sázení brambor se opozdilo a protáhlo vinou neříznivých a povětrnostních podmínek, které zabránily využití strojů. Letos poprvé se na jaře dostaly zemědělské závody k rozvážení kompostů; Maršovice na 4ha Pohledec a školní statek na 5ha. Je to však dosud málo. Osevní plochy dodrženy u obilovin i brambor. Také půdě věnována větší péče hnojením a lepším obděláváním. Zvýšil se i zájem družstevníků. Se senosečí začal školní statek počátkem června. Přesto, že zemědělské závody mají dobré strojové vybavení, nevyužívají ho plně, protože nejsou rezervy v obsluze. Také nedostatek pracovních sil se bude zvyšovat, poněvadž průměrný věk družstevníků je vysoký a mládeže do zemědělství přibývá málo. Je třeba zlepšovat plánování práce a provádět kontrolu obdě

Rok: 
Přepsal/a: 
Lenka Huťková