O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 166a

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

nepochybně větší výchovný účinek.

Potom provedena volba soudců místního lidového soudu. Poněvadž skončilo dvouleté období jeho působnosti, byla provedena prověrka jeho činnosti a závody ve městě a Výbor žen byly vyzvány, aby místnímu národnímu výboru navrhly nové členy. Rada místního národního výboru rozhodla z dosavadních soudců ponechat s. Houdka a s. Zemánkovou, kteří se velmi dobře osvědčili. Poněvadž podle směrnic k výběru kandidátů nemají být za soudce vybíráni pracovníci státních aparátů a osoby znalé práva, rozhodla se rada nenavrhnout pro další období dosavadní členy místního lidového soudu soudruhy Skalníka, Messenského a Polívka, i když se ve funkci osvědčili. Po projednání navrhuje rada plna ke schválení toto složení lidového soudu: s. Boleslav Houdek za Jáchymovské doly, s. Jarmila Zemánková za Okresní ústav národního zdraví, s. Věra Šteflová za Výbor žen, s. Václav Prášil a s . Jarmila Kružíková za Chiranu, s. Josef Popelka za školní statek a s. Zdeněk Šimůnek za Geologický průzkum.. O jednotlivých soudcích hlasováno zvlášť a všichni navržení zvoleni aklamací jednomyslně. Předsedou místního lidového soudu jednomyslně schválen s. Houdek. Zvolení členové soudu složili do rukou předsedy místního národního výboru předepsaný slib a byly jim vydány průkazy.

O významu lidových soudů a jejich činnosti s uvedením konkrétních případů z našeho města promluvil okresní soudce dr. Pospíchal a na závěr besedoval s přítomnými o svých zážitcích a poznatcích ze Sovětského svazu účastník zájezdu do SSSR s. dr. Mikulec.

Dne 15. prosince se konala ve třetím volebním obvodu doplňovací volba poslance místního národního výboru na místo uprázdněné odstěhováním poslance s. Jánského. Jeho nástupcem byl jednomyslně zvolen s. František Krotký, zaměstnanec Jáchymovských dolů.

Dne 15. prosince splnil národní podnik Sportovní a technické potřeby – provoz Nové Město na Moravě celoroční plán hrubé výroby pro rok 1963. Plán vývozních úkolů byl splněn 30. listopadu na 109,3 %. Předčasným splněním plánu hrubé výroby byly dány předpoklady pro to, aby do konce r. 1963 splnil závod plán hrubé výroby na 105 %. K úspěchu dosaženému společným úsilím všech zaměstnanců, vyslovila rada místního národního výboru prostřednictvím městského rozhlasu srdečné blahopřání.

Rok: 
Přepsal/a: 
Michaela Havlíčková