O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 164a

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

Dne 8. listopadu se konala v přeplněném sále kina veřejná schůze občanů se zástupci okresního výboru Komunistické strany Československa, okresního národního výboru a krajského národního výboru, svolaná městským výborem KSČ a místním národním výborem k projednání nejzávažnějších záležitostí našeho města. Poněvadž v řadě případů, týkajících se životních zájmů města a jeho obyvatelstva zaujali odpovědní okresní funkcionáři stanovisko zřejmě městu nepřející, což mělo na následek roztrpčenost a nespokojenost občanů, rozhodla rada místního národního výboru, aby příjezd s. Kovalinka dojednal s vedoucím tajemníkem okresního výboru Komunistické strany Československa s. Streitem veřejné zasedání pléna místního národního výboru za účasti občanů, na němž by odpovědní pracovníci okresu vysvětlili přímo své stanovisko k našim problémům a potížím. Součástí schůze byla také volba členů místní komise lidové kontroly. Na schůzi se dostavil poslanec Jihomoravského krajského národního výboru v Brně, za naše město a jeho volební obvod s. Šperka, vedoucí tajemník okresního výboru komunistické strany s. Streit, předseda Okresního národního výboru ve Žďáře nad Sáz. s. Voráč a předseda plánovací komise okresního národního výboru s. Liml.

Schůzi zahájil předseda městského výboru KSČ s. K. Mádle. Jako první bod pořadu jednání byl přednesen s. Konečným referát o významu komisí lidové kontroly. Potom byli přítomní seznámeni s návrhem kandidátky členů této komise a po jednomyslně provedené volbě složili zvolení členové do rukou předsedy místního národního výboru s. Konvalinky slib. Hlavním bodem jednání schůze byla beseda o palčivých novoměstských záležitostech. Uvedl ji s. Konvalinka projevem, v němž připomněl tyto nejzávažnější problémy našeho města: stížnosti rodičů na nemožnost stravování dětí ve školní stravovně, která má kapacitu 450 žáků a v níž se jich stravuje 610, nevhodné umístění a vybavení školních družin, nedostatek školních prostorů, který se s narůstáním poštu obyvatelstva neustále zvětšuje (obydlení věžových bude znamenat přírůstek nejméně dvou set dětí), neudržitelné poměry v mateřské škole, umístění provizorně ve třech budovách s nedostačujícím sociálním zařízením a s jednou hygienickým předpisům nevyhovující kuchyní, nedostatek bytů (189 žádostí, tři rodiny bydlí v jednom bytě, čtyřčlenná rodina bydlí v jedné místnosti),zásobování vodou, rozestavěná a stále nedokončená komunikace k pekárnám, nedostatečné informování obyvatelstva na mnoha místech nefungujícím městským rozhlasem, nedostatečný počet

Rok: 
Přepsal/a: 
Michaela Havlíčková