O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 162b

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

Vodovodu, které se opožďují pro nedostatek pracovních sil, a proto nutno žádat o brigádnickou výpomoc. Rada rozhodla přívod vody v poledne uzavírat, aby se vytvořila potřebná rezerva pro vytlačení vody i domů v nejvýše položených částech města. Dále vzala rada na vědomí zprávu matrikáře s. H. Havlíčka o činnosti sboru pro občanské záležitosti, z níž vyzvednuty její klady, ale nezapomenuto ani za nedostatky, Bylo by třeba zřídit pomocné sbory pro občanské záležitosti na závodech. V našem matričním obvodu je ještě velké procento církevních sňatků, převážně delegovaných z jiných obvodů. V prvním pololetí letošního roku se v našem městě narodilo 43 dětí z nichž 39 přivítáno do života. Zápisů narození provedeno 691. Sňatků bylo 42, úmrtí z Nového Města zapsáno 15. Proveden tři oslavy životního jubilea a odevzdáno 160 občanských průkazů. Rada projednal potřeby a nedostatky v provozovnách Restaurací a jídelen, například otázku zřízení bufetu u hotelu Panský dům, dále namontování umývačů ve všech restauracích, prodej mléčných výrobků v bufetu, závady ve vybavení restaurace Panský dům a nedostatečné zásobování města pivem a limonádami v době žní, které trvá už několik let a svědčí o neschopnosti a neodpovědnosti příslušných pracovníků. V záležitostech bytových projednala rada prověrku uchazečů zapsaných do pořadníku a jednotlivé rozklady a stížnosti proti rozhodnutí bytové komise, jednala v průběhu žní, plnění dodávkových úkolů a příprav na podzimní práce a o průběhu rekreační sezóny. Přes veškeré urgence nepodařilo se zajistit plynulé zásobování města jak potravinami, tak i nápoji, ovocem a zeleninou. Zlepšilo se zásobování masem. Rada vyslechla zprávu předsedkyně školské a kulturní komise o přípravách k zahájení nového školního roku. Na všech školách proveden generální úklid. Školními pomůckami a učebnicemi jsou školy plně zásobeny. Střední všeobecně vzdělávací škola není dosud plně zásobena uhlím, poněvadž byl rozkopán příjezd k uhelně. Personální změny budou asi čtyři. Mateřská škola byla rozšířena o jedno oddělení v budově bývalých jeslí, kam se přestěhovalo také ředitelství školy. Těsně před zahájením školního roku byla zrušena zemědělská mistrovská škola. O uvolněných místnostech zámku bude zřízena učňovská škola lesnická a dvě místnosti budou sloužit potřebám Horácké galerie. Dům na náměstí Komenského patřící dříve dr. Škrtilovi, má sloužit pobočce zemědělské školy ve Žďáře. Rada místního národního výboru projevil s tímto plánem nesouhlas poněvadž místností by bylo možno využít výhodněji pro potřeby našich škola a školních zařízení jako jsou družiny mládeže

Rok: 
Přepsal/a: 
Marta Hauptmanová