O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 161a

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

O hospodaření místního národního výboru v prvním poletí r. 1963 podle pololetní uzávěrky informoval poslance národního výboru s. Messenský.

Zprávu o stavu sociální péče přednesla předsedkyně sociální a zdravotní komise s. B. Pohanková. Uvedla v ní, že komise má ve svém rozpočtu na mimořádnou doplňkovou péči 35.000 Kčs, z čehož bylo do 1. května vyčerpáno 10.182 Kčs. Devatenáct důchodům připláceno na obědy 6.782 Kč, 300 Kčs vydáno na jubilea paní Německé, Bělohlávkové a manželů Kubíkových. Pořízen seznam občanů s nízkými důchody a poskytnula jim pomoc postu korunách, celkem 3150 Kčs. V příštích schůzi komise budou prošetřeny případy osamělé žijících osob s malými důchody a bude jim zaplaceno topivo. Pro dva důchodce je podána žádost o umístěno v domově důchodců. Celková situace v novoměstských sociálních případech by nebyla nejhorší. Při prošetřování jednotlivých případů postupuje komise velmi opatrně zvláště v těch kde se jedná a poskytnutí peněžitých podpor. O stavu zdravotnictví ve městě informovala poslance s. dr. B. Rýdlová. Zabývala se příčinami onemocnění, která způsobují pracovní neschopnost, a pak častěji se vyskytujícími chorobami, jako jsou onemocnění, která způsobují pracovní neschopnost, a pak častěji se vykytujícími chorobami, jako jsou onemocnění horních cest dýchacích, úrazy a angínami. Dále se zmínila o tom že Okresní ústav národního zdraví hodlá v dohledné době přijmout ortopéda a psychiatra.

Zprávu o přípravě žní přednesl a zhodnocení plnění dodávek zemědělských produktů za první pololetí 1963 provedl tajemník s. Skalník. Obsah jeho zprávy je zapsán v kapitole o zemědělství na str. 170.

Návrh rady místního národního výboru na zrušení Svítilovy uličky, proti němuž došlo několik dovolání jednotlivců i hromadné odvolání 43 občanů Gottwaldovy ulice nebylo plénem schválen. Rozhodnutí rady bylo zrušeno a ulička byla nadále ponechána v užívaní veřejnosti.

V diskusi se poslanci zaměřili na otázky zdravotnictví, úrazovost pomoc občanů v zemědělství, hlavně školnímu statku, který bude za brigádnickou výpomoc platit nehygienické převážení chleba, rohlíků a masa, odvážení smetí z popelnic, zajištění sklizně zásadní změny v patronátní činnosti, dodržování předpisů a bezpečnosti práce a k bezpodmínečné nutnosti dodržovat pravidelnou kontrolu a hodnocení akčních plánů na zasedáních pléna místního národního výboru a konečně k určitým rozporům, které s objevily mezi vedoucími pracovníky školního statku.

Rok: 
Přepsal/a: 
Marta Hauptmanová