O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 159b

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

Byla doplněna obsáhlým referátem ředitele Komunálních služeb, s. G. Suchým. Na podkladě doporučení okresního prokurátora a předsedy okresní průmyslové komise s. A. Velína rozhodla se rada místního národního výboru požádat plénu o schválení rozhodovací pravomoci bytové komise a současně předložila návrh na její zorganizování. Podle něho se z funkce člena bytové komise odvolává na s. M. Lorencová, která v komisi vůbec nepracovala, a místo ní se navrhuje s. B. Chmelíčková, která byla současně odvolána v komisi zemědělské. Oba návrhy byly plénem schválen bez připomínek. Potom rozhodla plénum o některých odvoláních v záležitostech bytových, z nichž některá vyřízena kladně (s. Hubáčkové), jiná zamítnuta (s. Mácha a Havlíka).

V diskuzi se hovořilo o nedostatcích v jídelně u Kozů, dále o tom, co je pravdy na řečech ve městě šířených, že má být zrušena zemědělská škola a školní statek a o potřebě brigád pro práce v zemědělství při nadcházející sklizni sena.

V závěru schůze bylo jednomyslně schváleno toto usnesení:1) Schvaluje se návrh rady místního národního výboru na přiznání rozhodovací pravomoci bytové komisi a její reorganizace. 2) Zemědělské komisi uloženo: ) Projednat v jednotném zemědělském družstvu v Maršovicích započetí pastvy krav a tím dosažení zvýšení dojivosti a ozdravění stáda krav. B) Zkontrolovat, zda je všechna půda obdělána. C) Projednat s jednotnými zemědělskými družstvy v Marošvicích a v Pohledci a se školním statkem zahájení senoseče a přípravy na žně a práce podzimní. D) Sledovat silážování plodin 3) Poslancům uloženo sledovat průběh senoseče a zjišťovat brigádnickou výpomoc. 4) Schvaluje se zpráva předsedy komise místního hospodářství a ředitele Komunálních služeb a ukládá se radě místního národního výboru kontrolovat plnění přijatých usnesení a pravidelně informovat plénum o plnění usnesení v rozvoji služeb. 5) Sdělovat občanům rozhodnutí pléna v jejich odvoláních v záležitostech bytových 6) Radě uloženo projednat s vedoucím Restaurací a jídelen situaci v lidové jídelně u Kozů a s okresním a krajským národním výborem otázku zemědělské mistrovské školy a školního statku.

Dne 24. června se konala v Závodním klubu 9. květen veřejná schůze uliční organizace Komunistické strany Československa, na které k současným problémům našeho politického a hospodářského života promluvil pracovník okresního sekretariátu strany

Rok: 
Tagy: 
Přepsal/a: 
Marta Hauptmanová