O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 159a

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

Přidělovat především početným rodinám v žádném případě, že nesmí docházet k nadlepšování bydlení a dále že mají být žadatelé a byt přesvědčovaní o výhodnosti zapojování do výstavby družstevní nebo rodinných domků. O práci bytové komise projednal při schůzce její předseda s. Kopáček, připomněl nedostatek bytů ve městě i to, že se podařilo získat, několik žadatelů pro bytovou výstavbu družstevní. Dosud se však neví, zda o ní bude rozhodovat místní nebo okresní národní výbor. Rada projednala také zprávu o činnosti komise veřejného pořádku a vzala na vědomí pořádání soutěž pro požárnické sbory a žádost školního statku o zastoupení v bytové komisi. Hodně pozornosti věnovala rada záležitostem bytovým, týkajícím se jednak přidělování bytů, jednak odvolání proti rozhodnutí bytové komise. Projednala usnesení rady okresního národního výboru č. 73/07 ze dne 22.IV. 1963 k rozvoji služeb prádelnu a čistírnu, přepis odborné komise při OPK ve Žďáře nad Sázavou, k zajištění přírodního prostředí v okolí Nového Města na Moravě, usnesení rady okresního národního výboru č. 67/03 z 10.IV. 1963 k podpoře hnutí za vysokovýrobu krmiv a plné využití půdy, sbírku instrukcí č. 16, 18, 19 a přípis Státní banky žádající provedení takových opatření, která by zajistila vyrovnání manka za první čtvrtletí 1967. Do schůze rady byl pozvání ředitel zemědělské školy s. inž. Nezveda ohledně uvolnění jedné místnosti v budově zásahu pro potřeby nově zřizované Horácké galerie. Poněvadž letos má být zřízen při škole dvouletý mechanizační kurz, nebude možné uvolnit pro galerii učebnu. Po delším jednání projevil s. ředitel alespoň souhlas s uvolněním místnosti po sborovně školy. Záležitost je komplikována tím, že Lesní závod v Novém Městě hodlá v budově zámku zřídil školu lesního inženýrství. Jinak je ale ze strany podnikového ředitele závodu plné pochopení pro potřeby místního národního výboru. Rada místního národního výboru požádala radu okresního národního výboru o schválení ustavení bytového družstva, které má sedmadvacet členů, a o přidělení bytovek. Další bytové družstvo bylo ustaveno na Chiraně. Předsedkyně školské a kulturní komise a členka rady s. Emilie Kuchařová požádala o zproštění funkce. Rada její žádosti nevyhověla a doporučila její setrvání ve funkci, až do konce volebního období. Zprávu o zhodnocení jarních prací přednesl a o přípravách, na žně informoval plénu tajemník s. F. Skalník. Její obsah je zapsán v kapitole o zemědělství na str. 170. O situaci ve službách placených obyvatelstvem podal zprávu předseda komise místního hospodářství s. Břečka. Jeho zpráva

Rok: 
Přepsal/a: 
Marta Hauptmanová