O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 158b

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

zasedání pléna, hodnocení jarních prací a příprava na žně, situace ve službách placených obyvatelstvem, reorganizace bytové komise, odvolání v bytových záležitostech, diskuse o schválení usnesení.

Zpráva o činnosti rady od posledního zasedání pléna podal předseda místního národního výboru s. J. Konvalinka. Rada konala dvě schůze. Projednala zprávu komise sociálně zdravotní, která se zabývala hlavně záležitostmi podpor z doplňkové péče, hygienou v obchodech na pracovištích a prací v jeslích, které byly sice už dány do provozu, ale v nichž je ještě hodně nedostatků, které bude nutno postupně odstraňovat. Dále projednáno hospodaření na úseku zemědělském, postup jarních prací, závazek zemědělské komise postarat se o to, aby ani jeden metr půdy nezůstal neobdělán, problém výstavby hospodářských objektů školního statku, které nutno soustředit do jednoho prostoru, a dodržování plánovaných osevních ploch a zástavu dobytka. Dále projednán příkaz k vyklizení domu č. 6 na náměstí dr. I. Sekaniny a úkol umístit prodejnu textilu, která byla v tomto domě. Po úvahách o rozmanitých prostorách (sokolovna, Závodní klub) bylo rozhodnuto určit pro prodejnu zasedací síň místního národního výboru a ponechat ji tam do doby, až se kancelář Masny odstěhuje na jatky. Z uvolněných dílen v Masně by bylo možno zřídit prádelnu a v obchodní místnosti vedle cukrárny sběrnu prádla. Protože dům č. 6 bude muset být zbourán, mohly by národní podniky Pramen a Textil vybudovat na výhodném staveništi dvě pěkné moderní a plně vyhovující prodejny. Dále schválila rada návrh na zbourání stodol u domů, které spravuje domovní správa, a použití materiálu pro další potřeby a rozhodnutí požádat okresní národní výbor ve Žďáře nad Sáz. o přiznání práv, náležejících městům s více než pěti tisíci obyvateli. To by mělo určitý vliv na některá zvýhodnění podle bytového zákona. Ve druhé schůzi rady projednán za přítomnosti členů bytové komise, zástupce Jáchymovských dolů, Okresního výboru svozu zaměstnanců v hornictví a energetice předsedy průmyslové komise okresního národního výboru s. Velína a okresního prokurátora Musila přepis okresní prokuratury upozorňující na porušování socialistické zákonnosti v hospodaření s byty a opatření rady okresního národního výboru k vládnímu usnesení č. 231 ze dne 27, 11. 1963 o stavu provádění bytové politiky. Nejdříve projednány závady a nedostatky, pramenící z nedostatečné práce a činnosti odborových složek na závodech Jáchymovských dolů, hlavně v předávání podkladů a pořadníků Závodem sociálních služeb v Dolní Rožínce. Ty jsou předávány opožděně a mnohdy až tehdy, když jsou už byty obydleny a s nájemníky jsou sjednány a podepsány nájemní smlouvy přesto, že místní národní výbor nevydal rozhodnutí o přidělení bytu. V diskusi zdůraznil s. prokurátor Musil, že byty se mají

Rok: 
Přepsal/a: 
Lucie Benová