O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 155b

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

schvaluje komplexní rozbor hospodaření místního národního výboru a výsledek hospodaření za rok 1962. 2) ukládá příslušným komisím kontrolovat plnění nápravných opatření z komplexních rozborů a čtvrtletně podávat plénu zprávy o plnění. 3) Předsedům komisí se ukládá připravit a v komisích projednat podklady pro zpracování sedmiletého plánu. 4) Všem poslancům uloženo organizovat a zajistit sběr železného šrotu na den 6. dubna 1963.

Dnem 1. dubna byla zrušena všechna opatření v úpravě a omezení vlakové i autobusové dopravy nařízená v souvislosti s tíživou situací v energetice v zimních měsících. Všechny dopravní prostředky začala jezdit zase pravidelně podle normálních jízdních řádů.

Na sobotu 6. dubna vyhlásila rada místního národního výboru jarní úklid města a sběrnou akci odpadových surovin, hlavně železa, textilu a papíru při úklidu na půdách, komorách, dvorech i všech ostatních prostorách.

Městský výbor Svazu československo sovětského přátelství společně se Závodním klubem 9. květen připravil na pondělí 22. dubna Leninův večer k poctě jeho narozenin. Slavnostní proslov přednesl tajemník okresního výboru SČSP s. Mucha, kulturní program, v němž účinkovaly žákyně střední všeobecně vzdělávací školy J. Janovská a S. Šebková a učitelky lidové školy umění s. M. Popelková a G. Slezáková, připravil s. dr. Mikulec. Večera se zúčastnilo skoro sto občanů našeho města. Dne 24. dubna se konal v sále Závodního klubu 9. květen slavnostní slib nových pionýrů ze základní devítileté školy a dne 26. dubna se základní devítileté školy při střední všeobecně vzdělávací škole. Obě slavnosti s pěkným kulturním pořadem měly velmi pěknou úroveň.

Dne 26. dubna se konalo třetí zasedání pléna místního národního výboru za účasti 23 poslanců a šesti občanů. Na pořadu jednání byla zpráva o činnosti rady od posledního zasedání pléna, hospodaření místního národního výboru a organizací jím řízených za I. čtvrtletí roku 1963, plnění akce Z i generálních oprav, rozvoj cestovního ruchu, sloučení finanční a plánovací komise, kontrola usnesení z plenárních schůze předcházející diskuse a schválení usnesení.

Zprávu o činnosti rady podal předseda s. J. Konvalinka. Rada se sešla v uplynulém období dvakrát a mimo běžných záležitostí projednala sloučení finanční a plánovací komise a provedla kontrolu plnění nápravných opatření z komplexních rozborů Komunálních služeb a Domovní

Rok: 
Přepsal/a: 
Lucie Benová