O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 155a

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

Dále projednala rada komplexní rozbory místního národního výboru, Komunálních služeb, domovní správy, školního statku a obou zemědělských družstev, plán a rozpočet místního národního výboru na rok 1963, návrh na rozšíření služeb, žádost dr. Rosenbauma o místo ředitele Horácké galerie v Novém městě na Moravě, návrh Restaurací a jídelen na jmenování Marie Jelínkové vedoucí lidové jídelny, žádost Vl. Fouskové o zaměstnání v jeslích a přijetí s. B. Veselské do mateřské školy. Projednán také zápis o prověrce plánu ukrytí, žádost závodů a podniků o zřízení autobusové linky Bystřice nad Pern. – Nové Město na Mor. – Žďár – Praha a nevhodné umístění knihoven v Maršovicích a v Pohledci. Vzat na vědomí statut Závodního klubu 9. květen a zápisy některých komisí a uloženo předsedkyni sociální komise s. Pohankové, aby stanovila strop příjmu rodičů pro přijímání dětí do jeslí a do mateřské školy. Zprávu hospodaření za rok 1962 podle ročních uzávěrek jednotlivých složek včetně místního národního výboru podal s. Messenský, který také seznámil poslance s návrhem rozpočtu MNV na rok 1963. Ten byl sestaven finanční a plánovací komisí místního národního výboru podle základních ukazatelů, určených finančním odborem okresního národního výboru a na této schůzi pléna byl všemi poslanci jednomyslně schválen. Plán příjmů vykazuje 2,517.200 Kčs, plán vydání 2,491.426,40 Kčs. Na sociální péči je určeno 35.037,30 Kčs, zdravotnictví 272.862 Kčs a na školství 978,143.30 Kčs. Na akci Z je pamatováno obnosem 155.280,34 Kčs.

Potom s. Messenský oznámil, že se částečně pracuje na přípravě sedmiletého plánu a vyzval poslance, zvláště předsedy komisí, aby v nich projednali požadavky sedmiletého plánu a písemně předložili radě a finanční a plánovací komisí příslušné návrhy a požadavky.

Zimní kampaň stručně zhodnotil tajemník s. Skalník, který uvedl, že úkoly určené pro tuto kampaň byly splněny. Potom vyzval poslance, aby vedli občany svých volebních obvodů k přípravě jarního úklidu a upozornili je na velikou sběrovou akci starého železa, která bude provedena ve dnech 5. a 6. dubna 1963.

Diskusní příspěvky byly zaměřeny na problémy Komunálních služeb, Domovní správy, jeslí, zde hlavně na potíže s umístěním dětí, kterých se tam hlásí mnoho, ale volných míst není, zřízení holičství a kadeřnictví v nemocnici a konečně na potíže v mateřské škole, které jsou obdobné jako v jeslích. V závěru schůze schválilo plénum toto usnesení: 1) Plénum místního národního výboru

Rok: 
Přepsal/a: 
Lucie Benová