O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 154b

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

pořadem, který připravili a provedli herci Horáckého divadla z Jihlavy.

Dne 29. března se konala druhá schůze pléna místního národního výboru v tomto roce, bylo na ní přítomno 24 poslanců a 9 občanů. Na pořadu jednání byla zpráva o činnosti rady místního národního výboru od posledního zasedání pléna, hospodaření národního výboru v r. 1962, návrh rozpočtu národního výboru na r. 1963 a příprava sedmiletého plánu, hodnocení zimní kampaně, diskuse a schválení usnesení.

K prvnímu bodu pořadu promluvil předseda místního národního výboru s. Konvalinka. Rada konala v uplynulém období dvě schůze řádné a jednu mimořádnou. Vzala na vědomí informace o výhledu další podnikové výstavby Jáchymovských dolů v Novém Městě na Moravě, projednala usnesení rady okresního národního výboru o péči a ochraně národního majetku spravovaného národními výbory, žádost komise místního hospodářství, aby stavební četa místního národního výboru byla urychleně převedena do Komunálních služeb, což provedeno k 1. únoru 1963 a technickou zprávu nár. podniku Textil v Brně o zajištění domu č. 6 na Sekaninově náměstí proti zřícení. Vzala na vědomí žádost Jihomoravských energetických závodů o přidělení místností pro kanceláře a projednala usnesení okresního národního výboru z 30. 1. 1963 o vyřizování stížností a dopisů pracujících, návrh komise pro výstavbu na nutné práce na dokončení jeslí a konečně velmi častý bod stížností obyvatel našeho města, tj. zásobování. Pozvala k jednání zástupce odboru pro obchod okresního národního výboru (ten se však nedostavil), ředitele Pramene, předsedu komise pro obchod místního národního výboru, zástupce Jáchymovských dolů, Výboru žen a vedoucí hlavních prodejen, a prodiskutovala s nimi nejzávažnější nedostatky. V diskusi poukázáno na to, že není brán zřetel na stále rostoucí počet obyvatelstva, a proto je nedostatek některých druhů zboží, hlavně konzerv, vedle ještě řady dalších zásobovacích těžkostí. Po projednání všech nedostatků rozhodnuto projednat stížnosti s odborem pro obchod okresního národního výboru ve Žďáře nad Sáz. Jednání se uskutečnilo za účasti předsedy a tajemníka místního národního výboru, předsedy komise pro obchod MNV a zástupců Jáchymovských dolů a Chirany, kterým přislíbeno, že pro měsíc březen budou zvýšeny fondy masa, masných výrobků, másla a vajec. Příslib byl splněn a bude nyní záležet na občanských kontrolorech, aby sledovali, jak jsou prodejny zásobovány zbožím, a na vedoucích prodejen, aby při prodeji zboží přihlíželi k počtu příslušníků rodiny.

Rok: 
Přepsal/a: 
Lucie Benová