O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 139a

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 

    V  souvislosti s  tímto posledním zápisem o schůzích pléna místního národního výboru v  tomto roce zaznamenávám dvě ne zrovna kladné zkušenosti. První, že účast zvolených poslanců na většině schůzí bývala tak nízká, že sotva stačila k  tomu, aby plénum bylo schopné se vůbec usnášet (na první schůzi bylo přítomno 22 poslanců, na druhé 20, na třetí 26, čtvrté 23, páté 23, sedmé 21 a osmé 20; pouze jednou, výjimeènì  na schùzi šesté bylo pøítomno 30 poslancù). Druhou, že až na nìkolik málo pøípadù úèasti s. Remeše a s. Dr. Rýdlové nebyli pøítomni na schùzích pléna žádní poslanci okresního národního výboru z  našeho mìstského volebního obvodu.

     Dne 14. prosince oznámil městský rozhlas, že provozovna č. 102 Oděvy – lidového družstva krejčích v  Novém Městě na Moravě – vedoucí Temlová, soutěžící o titul provozovny XII. sjezdu KSČ, splnila všechny přihlášené závazky a že jí bude proto 18. prosince v  Brně udělen a slavnostně odevzdán čestný titul Provozovna XII. sjezdu KSČ. Provozovna jako celek získala titul na základě splnění a překročení socialistických závazků jednotlivců i celého kolektivu, zejména za služby pro obyvatelstvo. Letošní plán služeb splnila na sto procent již k  1. prosinci a k  14. prosinci jej splnila na 118,12 %. Kolektiv se tak stal vzorem i pro ostatní pracovníky družstva.

     V  pátek 21. prosince uspořádala uliční organizace KSČ v  Závodním klubu veřejnou schůzi, na které promluvil o výsledcích jednání XII. sjezdu strany a o dalších úkolech, vyplývajících ze sjezdových usnesení pro každého občana našeho státu, delegát sjezdu, vedoucí tajemník okresního výboru Komunistické strany Československa s. Streit.

Poměry kulturní

     Dne 19. ledna se konala na místním národním výboru schůze zástupců MNV, školské a kulturní komise a zemědělské mistrovské školy, aby řešila otázku zajištění potřebných místností pro zřízení Horácké galerie. Poněvadž místní národní výbor adaptoval pro své účely přízemí a první poschodí bývalé soudní budovy, uvolnily se všechny místnosti ve druhém poschodí pro galerii; byly vyèištìny, vymalovány a opatøeny parketami. Ponìvadž Národní umìlec V. Makovský projevil pøání, aby pro úèely

Rok: 
Přepsal/a: 
Jarmila Cacková