O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 138a

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 

     Letošní oslavy Měsíce československo sovětského přátelství možno řadit pro bohatost a pestrost pořadů, dobrou organizační přípravu i zájem občanů k  nejlepším, které až dosud byly v  našem městě uspořádány. Bylo to také plně uznáno všemi nadřízenými instancemi.

     Přechodný nedostatek některých druhů zboží, především potravinářského, přiměl Výbor žen k  tomu, aby ve dnech 14. a 15. listopadu se obrátil rozhlasovou výzvou na obyvatelstvo našeho města. Byly v  ní uvedeny některé nepěkné případy při nákupu masa a masných výrobků, másla a zeleniny, jako byly nákupy nadměrné, předbíhání nebo uplatňování přednostního obsloužení a ještě řady dalších. V  závěru připomenuta nutnost soustavně odstraňovat sobectví při nákupech a projevovat větší ukázněnost.

     Sociálně zdravotní komise místního národního výboru ve spolupráci s  odborem sociálního zabezpečení okresního národního výboru svolala na den 27. listopadu do Závodního klubu novoměstské důchodce, aby s  mini projednala otázku zřízení klubu důchodců v  našem městě, pro nějž byla zajištěna v  Závodním klubu pěkná místnost s  ústředním topením. Klub by byl určen pro osamělé a staré důchodce, kterým by nahrazoval prostředí domova, zpříjemňoval poslední léta jejich života a přispíval ke zvýšení jejich kulturní úrovně. Slavnostní otevření klubu důchodců provedeno v  neděli 9. prosince ve 14,30 hod.

     Dne 29. listopadu se konala v  zasedací síni osmá, v  tomto roce poslední schůze pléna místního národního výboru za přítomnosti dvaceti poslanců a osmi občanů. Na pořadu jednání byla zpráva o činnosti rady, rozbor hospodaření školního statku a jednotných zemědělských družstev v  Maršovicích a Pohledci, kontrola závazků, diskuse a usnesení.

     Zprávu o činnosti rady za období od posledního zasedání pléna přednesl náměstek předsedy s. Messenský. Rada projednala ve svých čtyřech schůzích tohoto období některé závažné přípisy okresního národního výboru (například opatření ke zvýšení účinnosti kontroly, předpisy o požárech a zátopách, o dodržování plánování a finanční kázně, opatření k  odstranění nedostatků v  plnění plánu komunálních služeb za první pololetí 1962), dále postup zimních prací v  zemědělství, kontrolu sběru odpadových surovin, připomínky o úpravě a udržování hrobů a památníků sovětských vojáků a o výstavbě

Rok: 
Přepsal/a: 
Jarmila Cacková