O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 136b

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 

společnému. Také poslanci místního národního výboru neplní často své povinnosti, nejdou za lidmi a nehovoří s  nimi. Poslední závažný diskusní příspěvek přednesl s. Messenský. Týkal se finančních záležitostí místního národního výboru, který získává své finanční prostředky na základě daní, hlavně zemědělské. Pravomoc při rozdělování těchto finančních prostředků je však velmi malá, a proto by bylo vhodné, aby místní národní výbor dostal od okresního národního výboru tyto prostředky vcelku a nikoliv rozdělené na jednotlivé rozpočtové kapitoly. Potom by mohl daleko lépe než dosud sám rozhodnout o jejich použití. Zatím jenom dohlíží na plnění kapitol.

     Na návrh s. Messenského byla zvolena komise, složená ze s. Konvalinky, Skalníka, Černého a Břečky, která by zpracovala všechny připomínky a diskusní příspěvky k  Dokumentu v  souhrnnou zprávu, která by byla předložena městskému výboru KSČ k  dalšímu jednání.

V  závěru schůze pozval s. předseda všechny poslance na veřejnou schůzi o Dokumentu a vyzval je, aby na ni pozvali také občany svých obvodů.

     Dne 28. září se konala v  sále sokolovny veřejná schůze, na které promluvil o hlavních bodech Dokumentu ústředního výboru KSČ o výhledech dalšího rozvoje socialistické společnosti předseda okresního národního výboru s. Josef Voráč. Schůze byla velmi četně navštívena a v  živé diskusi byly podrobněji objasněny některé závažné problémy, týkající se rozvoje socialistické společnosti v  našem okrese. Na schůzi byl občanům našeho města představen kandidát na místo poslance krajského národního výboru v  Brně za náš obvod, uprázdněné úmrtím s. Františka Dostála ze Zubří, s. Jiří Šperka z  Prostějova. Ten se v  krátkém proslovu zmínil o své dosavadní politické práci i o tom, jak hodlá pracovat pro potřeby pracujícího lidu v  našem okrese. Schůze měla vysokou úroveň a dobře splnila své poslání.

     Dne 15. října vyhlásila rada místního národního výboru přísná opatření v  zásobování vodou. Dlouhotrvající sucho mělo za následek pokles stavu vody v  pramenech i v  reservoárech, a proto nařízeno přísné šetření s  vodou. Zaměstnanci vodáren provedli kontrolu vodovodních instalací v  domácnostech a zjištěné závady byly pokutovány

Rok: 
Přepsal/a: 
Jarmila Cacková